Mały Przedszkolak potrafi - dofinansowanie z Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodziezy w 2008 r. - Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych.

W okresie od 03.11.2008r do 12.12.2008r na terenie Gminy Popielów w Przedszkolu Publicznym w Starych Siołkowicach  realizowany będzie projekt "Mały Przedszkolak potrafi" w ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008r "Aktywacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych"

Gmina Popielów na podstawie wniosku złożonego  na realizację w/w projektu otrzymała decyzją Wojewody Opolskiego dofinansowanie w kwocie 6 950,00 zł co stanowi 70% wartości całości projektu. Pozostałe 30% (3 100,00 zł) stanowią środki własne Gminy.

Celem projektu jest wzmocnienie funkcji wychowawczej i opiekuńczej przedszkola, rodziny i środowiska lokalnego dzieci uczęszczających do przedszkola w Starych Siołkowicach.

Realizacja projektu przyczyni się do rozwoju sprawności manualnych ruchowych i poznawczych dzieci w wieku przedszkolnym. Zajęcia prowadzone w ramach projektu wzmocnią w uczestnikach poczucie własnej wartości, budowania pozytywnego obrazu własnej osoby a jednocześnie rozwiną umiejętność współpracy i współdziałania grupy złożonej z dzieci w wieku 3-6 lat w tym dzieci niepełnosprawnych. Program skierowany jest do dzieci ze środowiska wiejskiego, które nie mają dostępu do zajęć wykraczających poza minimum programowe.

 

Dodatkowe zajęcia wykraczające poza minimum programowe:

Wymiar zajęć na tydzień:

2 godz/tydz. Zajęcia plastyczne

- rozpoznawanie i nazywanie różnego rodzaju twórczości malarskiej: portret, pejzaż, martwa natura

2 godz/tydz. Zajęcia teatralno muzyczne

- wyrażanie własnych przeżyć i emocji w formie zabawy w teatr

- gry i zabawy z wykorzystanie pacynek

- przygotowanie do występów

2 godz/tydz zajęcia taneczne i ogólno ruchowe

- organizowanie zabaw doskonalących sprawność ogólno ruchową

4 godz/tydz zajęcia z języka niemieckiego

- rozbudzanie zainteresowania językiem obcym

 Łączna ilość zajęć 10 godz* 6 tygodni = 60 godzin – 4 godz zajęć w dniach w których odbędą się wyjazdy do teatru lalek i Bajlandii.

 

Indywidualne zajęcia logopedyczne

- doskonalenie wymowy dziecka

- organizowanie indywidualnych i zbiorowych zabaw stymulujących umiejętność regulowania oddechu

Wymiar zajęć na tydzień

4 godz/tydz * 6 tygodni = 24 godziny

Wróć na początek strony