Ogłoszenie dotyczące udzielania dotacji do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie miejscowości Kuźnica Katowska


W związku z podjętą przez Radę Gminy Popielów Uchwałą nr XIV/99/2016 z dnia 28 stycznia 2016 r.  w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Popielów na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków, Wójt Gminy Popielów informuje  o możliwości składania wniosków o dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków. Szczegółowe zasady przyznawania dotacji określa ww. uchwała.

O dotację mogą ubiegać się osoby fizyczne, wytwarzające ścieki bytowe pochodzące z gospodarstwa domowego i posiadające tytuł prawny do nieruchomości, na której będzie zlokalizowana przydomowa oczyszczalnia ścieków. W przypadku wyposażenia nieruchomości w bezodpływowy zbiornik na nieczystości ciekłe, warunkiem otrzymania dotacji jest jego likwidacja.

Dofinansowanie udzielane jest w formie dotacji na podstawie złożonego kompletnego wniosku do czasu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych w planie wydatków w budżecie gminy na dany rok budżetowy, wg. kolejności zgłoszeń. Dotacja stanowi 90 % udokumentowanych poniesionych kosztów brutto, ale nie więcej niż 9.000,00 zł. (słownie: dziewięć tysięcy złotych).

Termin składania wniosków: nabór ciągły

Miejsce składania wniosków: Urząd Gminy w Popielowie, ul. Opolska 13 (sekretariat).

Niezbędne dokumenty

  1. Wniosek o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Popielów na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków
  2. Załączniki:
    1) Kopia dokumentu potwierdzającego prawo własności nieruchomości której dotyczy wniosek (w przypadku posiadania innego tytułu prawnego do nieruchomości niż własność, do wniosku należy dołączyć pisemną zgodę właściciela nieruchomości);

2) Zgoda/-y współwłaścicieli wraz z upoważnieniem dla Wnioskodawcy do występowania w imieniu wszystkich współwłaścicieli oraz do podpisania umowy dotacji z Gminą Popielów (dotyczy nieruchomości, do których tytuł prawny posiadają dwie lub więcej osób);

3)Kopia ostatecznej decyzji pozwolenie na budowę lub zgłoszenia zamiaru przystąpienia do wykonania robót budowlanych dotyczących budowy przydomowej oczyszczalni ścieków potwierdzone datą wpływu do Starostwa Powiatowego w Opolu wraz z oświadczeniem Wnioskodawcy, że w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych organ nie wniósł sprzeciwu;

4) Mapa z naniesioną lokalizacją oczyszczalni, stanowiącą integralną część dokumentów wskazanych w punkcie 3.

Dofinansowaniu podlegają: koszty zakupu i montażu kompletnej przydomowej oczyszczalni ścieków

Dofinansowaniu nie podlegają:
1) koszty opracowania projektu oraz uzyskania wymaganych prawem pozwoleń administracyjnych;
2) koszty nadzoru budowlanego;
3) koszty robocizny wykonanej we własnym zakresie przez wnioskodawcę;
4) koszty transportu i eksploatacji;
5) koszty zakupu pojedynczych elementów (komponentów) oczyszczalni ścieków i jej konserwacji.

PLIKI DO POBRANIA
Uchwała Rady Gminy Nr XIV-99-2016 z dnia 28 -01-2016 w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Popielów na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków .pdf

ZAŁĄCZNIKI
•  Wniosek o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Popielów na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków

 

Wróć na początek strony