Program „Rodzina 500 plus”

500Plus.png

Zasady nabywania, przyznawania oraz wypłacania świadczenia wychowawczego (500 plus) określa ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r., poz. 195).

Wójt Gminy Popielów informuje, że jednostką wyznaczoną do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego (500 plus) jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Popielowie znajdujący się przy ul. Powstańców 12. Tel. 4275710-11, fax 4275712

Przyjmowanie wniosków rozpocznie się od 1 kwietnia 2016 roku.

Wnioski złożone w ciągu pierwszych 3 miesięcy od 1 kwietnia do 1 lipca będą uprawniały do odbioru należnego świadczenia za okres od 1 kwietnia 2016 roku.

  • Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka – do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. 
  • Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 800,00 zł (w przypadku dziecka niepełnosprawnego kwota ta wynosi 1 200,00 zł).
  • Na drugie i każde kolejne niepełnoletnie dziecko nie obowiązuje kryterium dochodowe 800,00 zł (1200,00 zł w przypadku niepełnosprawnego dziecka).
  • Świadczenie wychowawcze wypłacane w wysokości 500 zł jest kwotą netto od której nie trzeba odprowadzać żadnych podatków.
  • Prawo do wypłaty świadczenia będzie ustalane na okres 1 roku (oznacza to że co roku będzie sprawdzana możliwość pobierania tego świadczenia)  - od 1 października do 30 września. W przyszłych latach wnioski będzie można składać od 1 sierpnia danego roku. Pierwszy okres wypłacania  świadczenia wychowawczego będzie jednak  dłuższy, od kwietnia 2016 r. aż do 30 września 2017 roku. Dzięki temu rodzice nie będą musieli składać dwóch wniosków, kiedy Program wejdzie w życie.

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje

  • Kiedy dziecko pozostaje w związku małżeńskim.
  • Zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej.
  • Pełnoletnie dziecko posiada prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko.
  • Członek rodziny pobiera świadczenie na dziecko (o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego) za granicą.

Więcej szczegółowych informacji można uzyskać na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej -http://www.mpips.gov.pl/

Z dniem 1 marca 2016r dodatkowo uruchomiono  w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim infolinię 77 45 24 500, czynną od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 – 16.00.

PDFOświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym.PDF (34,17KB)
PDFOświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego.PDF (28,41KB)
PDFOświadczenie członka rodziny o dochodach.PDF (107,74KB)
PDFWniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego..PDF (287,27KB)

                                                        Urząd Gminy w Popielowie

 

 

 

 

 

                           

 

 

 

Wróć na początek strony