Stare Siołkowice

Wieś położona jest 20 km w kierunku północno-zachodnim od Opola, jest centrum wsi z lotu ptakanajstarszą z 12-tu miejscowości tworzących gminę. Zajmuje powierzchnię 1.506 ha, co stanowi ok.10% ogólnej powierzchni gminy.
Mieści się tu szkoła podstawowa, do której uczęszcza 113 uczniów, przedszkole, filia biblioteczne i jedyne w gminie Publiczne Gimnazjum.
Bardzo dobrze rozwinięta jest baza handlowo-gastronomiczna. Funkcjonuje tu 60 podmiotów gospodarczych sukcesywnie rozwijających się. Jest kościół, poczta, ośrodek zdrowia, hospicjum Caritas Diecezji Opolskiej wraz z gabinetami rehabilitacyjnymi i Warsztatami Terapii Zajęciowej
Wieś pełni funkcję rolniczo-usługową, funkcjonuje tutaj 234 gospodarstw rolnych, z czego 78% stanowią gospodarstwa małe i średnie, pozostałe to gospodarstwa kilkudziesięciohektarowe ukierunkowane na produkcję mleka i żywca wieprzowego.
Użytki rolne zajmują 85% ogólnej powierzchni wsi. W przeważającej większości są to grunty V i VI kl bonitacyjnej. Bardzo skromny odsetek gruntów zajmują lasy, które stanowią zaledwie 6% powierzchni wsi, dość duży obszar zajmują zbiorniki powstałe po wykopaliskach żwiru. To właśnie w tym sołectwie, znajdują się unikalne w Europie złoża żwiru stosowanego do filtrów uzdatniania wody.
Aktualnie wieś zamieszkuje 1983 osób, z czego 19% to dzieci i młodzież, ok.62% stanowią osoby w wieku produkcyjnym, 19 % to osoby starsze.
mieszkańcy dbają o estetykę wsi
Mieszkańcy mocno związani z miejscem zamieszkania dbają o swoje domostwa, ale także kultywują tradycje, co ma ogromny wpływ na zachowanie dziedzictwa kulturowego. Aktywnie działają tutaj organizacje takie jak: Klub Sportowy:Start”, Ochotnicza Straż Pożarna, Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim, oraz grupa Odnowy Wsi.

Działają we wsi trzy zespoły: folklorystyczny” Siołkowiczanki” i dwa przy TSKN na Śląsku Opolskim- „Heimetmelodie” i dziecięcy „Wróble”
Wieś wyróżniona w konkursie „Piękna wieś Opolska” .   P.Danuta Izydroczyk wraz z Przewodniczącym Rady Gminy odbiera nagrodę
krajobraz Stare Siołkowice               

 uczniowie Publicznego Gimnazjum

www.staresiolkowice.pl

2011.02.27 - WODZENIE NIEDŹWIEDZIA

2011.02.19 - SPOTKANIE LUDZI DOBREGO SERCA
 

Wróć na początek strony