Karłowice

 

 

zamek w Karłowicach

Obejmuje obszar 1882 ha, liczy 1315 mieszkańców, co stanowi 15% ogółu mieszkańców gminy.
Zajmuje trzecie miejsce pod względem powierzchni i zaludnienia w gminie Popielów i zalicza się do miejscowości o największym przyroście naturalnym
Użytki rolne zajmują 779 ha co stanowi 41% powierzchni wsi, z czego 420 ha to grunty orne, a 359 ha to użytki zielone. Funkcjonuje tu 132 gospodarstw indywidualnych, z przewagą średnich, chociaż jest też 19 dużych ponad 20 –hektarowych.
Na bazie zlikwidowanego PGR powstało gospodarstwo ogrodnicze z kapitałem zagranicznym.
Działa 60 podmiotów gospodarczych , w tym 4 sklepy, 2 placówki gastronomiczne, piekarnia, zakłady usługowe prowadzące różnorodną działalność.
Jako jedyna w gminie wieś posiada sieć ciepłowniczą, do której podłączone jest Osiedle oraz część prywatnych budynków, sołectwo w pełni zelektryfikowane, zwodociągowane i częściowo skanalizowane. Jest też mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków administrowana przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Zorza” jest czołówce gminy pod względem rozwoju budownictwa mieszkaniowego. kościół w Karłowicach
W celu objęcia kanalizacją całego sołectwa opracowana została koncepcja programowa kanalizacji sanitarnej dla Karłowic oraz sąsiadujących wsi zakładająca utworzenie zlewni „KARŁOWICE”. Opracowana jest też dokumentacja projektowa na budowę kanalizacji sanitarnej.
Wieś Karłowice jak i pozostałe sołectwa gminy objęta jest zorganizowanym wywozem odpadów, a od 2005r. wprowadzona została selektywna zbiórka odpadów komunalnych.
Funkcjonuje tu szkoła podstawowa, do której uczęszcza 156 uczniów , przedszkole z 72 dziećmi, jest ośrodek zdrowia, poczta, kościół, Dom Kultury, biblioteka, działają dwa zespoły- folklorystyczny i dziecięcy.
Mieszkańcy oraz funkcjonujące organizacje takie jak: LZS, Ochotnicza Straż Pożarna od niedawna reaktywowane Koło Gospodyń Wiejskich , Rada Sołecka może stanowić wzór wzajemnej współpracy. Mieszkańcy wspólnie z graniczącym niewielkim, bo liczącym 140 mieszkańców sołectwem-Kuźnicą Katowską powołali Stowarzyszenie Miłośników Karłowi i Kuźnicy Katowskiej im ks. Jana Dzierżona
Wspólnie organizowane są spotkania opłatkowe, dożynki wiejskie, zabawy i festyny
Koło Gospodyń Wiejskich uczestniczy w różnorodnych Targach promując gminę jak i wieś  zespół folklorystyczny Lira
Na stałe do kalendarza zapisały się takie imprezy jak: „poznajemy talenty naszych mieszkańców” za ten projekt sołectwo wyróżniono w konkursie Piękna wieś opolska, spotkania pieśni religijnej, czy też festyny majowe, i wiele innych.
Członkowie OSP współpracują z zaprzyjaźnionym niemieckim miastem Rüdersdorff.
Ogromne zaangażowanie lokalnego środowiska wpłynęło na rozwój sołectwa, poprawę estetyki.

Wies posiada równiez salę gimnastyczną wraz z kompleksem boisk sportowych.

Wróć na początek strony