Karta Dużej Rodziny

DużaRodzina.jpeg
 

 Urząd Gminy w Popielowie informuje, iż w dniu 16 czerwca 2014 roku weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 w sprawie szczegółowych warunków rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. z 2014r. poz. 755).

Do korzystania z programu są uprawnieni członkowie rodziny wielodzietnej:

1) rodzic (rodzice) – przez którego rozumie się także rodzica (rodziców) zastępczych lub osobę (osoby) prowadzącą rodzinny dom dziecka;

2) małżonek rodzica;

3) dziecko – przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą, oraz osobę, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z późn. zm.).

 Przez rodzinę wielodzietną rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

 1) w wieku do ukończenia 18. roku życia;

2) w wieku do ukończenia 25. roku życia - w przypadku, gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej;

3) bez ograniczeń wiekowych - w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

 Składając wniosek o przyznanie Karty, okazuje się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających uprawnienie do przyznania Karty, w szczególności:

 1) w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość;

2) w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;

3) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki      w danej placówce;

4) w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;

5) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka - postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

6) w przypadku osób przebywających w pieczy zastępczej - zaświadczenie o pozostawaniu    w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Na terenie Gminy Popielów program obsługuje:

Referat Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy w Popielowie przy ul. Opolskiej 13, I piętro, pok. 32.
Wnioski przyjmowane są w Urzędzie Gminy w Popielowie w godzinach urzędowania.
Informacje udzielane są pod numerami telefonu 77 42 75 832, 774275833

 Szczegóły dotyczące wniosków, ulg i partnerów programu można znaleźć: https://obywatel.gov.pl/zasilki-i-pomoc-finansowa/karta-duzej-rodziny-jak-zdobyc

 

Wróć na początek strony