Przedsiębiorczość

 

Gmina Popielów wspiera rozwój przedsiębiorczości oraz powstawanie nowych podmiotów gospodarczych na swoim terenie poprzez pakiet zachęt.

Aktualne informacje dla przedsiębiorców

Polityka podatkowa
Zagospodarowanie przestrzenne

Zarządzanie mieniem gminnym
Udzielanie informacji gospodarczej
Promocja przedsiębiorczości
Statystyka

 


Polityka podatkowa

Gmina Popielów oferuje ulgi w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców inwestujących na terenie gminy (Uchwała Rady Gminy Nr XXXIX-286-2014 z dnia 28-08-2014 w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis.pdf);

do góry

Zagospodarowanie przestrzenne

Teren inwestycyjny_karłowice.jpeg

Gmina Posiada posiada obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego dla 100 % powierzchni. W planach wydzielone zostały tereny do prowadzenia działalności gospodarczej, budowy obiektów produkcyjnych i składów, zabudowy rzemieślniczej, zabudowy usługowej, zabudowy mieszanej, mieszkaniowo usługowej, eksploatacji powierzchniowej, zabudowy zagrodowej, obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych.

W przypadku posiadania przez gminę planu zagospodarowania przestrzennego skraca się okres procesu inwestycyjnego do ok. 6-ciu miesięcy, ponieważ w takim przypadku nie wydaje się decyzji o warunkach zabudowy, a inwestor ewentualnie może potrzebować jedynie wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego.

Dzięki usłudze Informacji Przestrzennej dla gminy Popielów, każdy inwestor ma możliwość szybkiego wglądu w założenia planistyczne dotyczące konkretnych działek położonych na ternie gminy.

do góry

Zarządzanie mieniem gminnym

Uchwała Rady Gminy Popielów XVI/109/2008 z dnia 21 lutego 2008 r. z późn. zm. W sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości stanowiących własność gminy Popielów oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata;

do góry

info_60x60.jpeg

Udzielanie informacji gospodarczej przedsiębiorcom przez merytorycznie przygotowanych pracowników Urzędu Gminy w Popielowie:

 

Stanowisko
 
Telefon
 
Inspektor ds. działalności gospodarczej,
e-mail:
 
77 42758-36
Inspektor ds.budownictwa
e-mail:

 
77 42758-51

do góry

Promocja przedsiębiorczości

Na stronie internetowej gminy w zakładce aktualności publikowane są istotne informacje dla przedsiębiorców na temat możliwości pozyskania zewnętrznych środków finansowych, odnawialnych źródeł energii, czy też spotkań i szkoleń.

Gmina Popielów wspiera rozwój przedsiębiorczości poprzez współpracę z :
Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarczego
Fundacja Rozwoju Śląska
Izba Gospodarcza „Śląsk”
Powiatowy Urząd Pracy
Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości
   

Punkt Informacyjny Województwa Opolskiego, który świadczy wyspecjalizowaną pomoc w pozyskiwaniu informacji na temat funduszy zewnętrznych, między innymi na rozwój przedsiębiorstw.

do góry

Statystyka

W 2013 roku w gminie Popielów były zarejestrowane w rejestrze REGON 632 podmioty gospodarki narodowej. Zdecydowana większość (86%) to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Mimo rolniczego charakteru gminy, jedynie 10% podmiotów prowadzi działalność związaną z rolnictwem, leśnictwem, łowiectwem i rybactwem. Wśród podmiotów gospodarczych wiodącą rolę odgrywają firmy usługowo-handlowe oraz firmy prowadzące drobną działalność wytwórczą. Przeważają firmy prowadzące działalność remontowo-budowlaną i instalacyjną, handlowo-gastronomiczną, wytwórczo-usługową i produkcyjną.

W latach 2010 – 2015 liczba osób prowadzących działalność gospodarczą kształtowała się na zbliżonym poziomie, odpowiednio 543 (2010), 529 (2011), 542 (2012), 546 (2013) i 550 (2014). Według stanu na 1.07.2015 r. ilość wpisów w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w gminie Popielów plasowała się na poziomie 563.

Status wpisu

Liczba wpisów dla głównego miejsca wykonywania działalności Według stanu na 1.07.2015 r.

Aktywny

354

Działalność prowadzona wyłącznie
w formie spółki/spółek cywilnych

26

Wykreślony

137

Zawieszony

46

RAZEM

563

do góry
Wróć na początek strony