Ochrona środowiska

EFEKT EKOLOGICZNY
INFRASTRUKTURA WODNO ŚCIEKOWA
USUWANIE AZBESTU
DOKUMENTY STRATEGICZNE

 

Efekt ekologiczny

Gmina Popielów poprzez wieloletnią realizację zadań proekologicznych i prowadzoną edukację w tym kierunku uzyskuje efekt ekologiczny w postaci:

  • zwiększania stopnia skanalizowania gminy,
  • zwiększania stopnia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;
  • poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej stanowiących własność gminy;
  • zmniejszenia emisji CO2 poprzez zastosowanie efektywniejszych i bardziej ekologicznych źródeł ciepła w obiektach komunalnych;

zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii zaopatrujących w ciepło obiekty publiczne oraz wykorzystywanych do oświetlania ulic.

Innowacyjne rozwiązania zastosowane na poziomie gminy w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii to:

-           instalacja wymienników ciepła w budynku hali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Popielowie (2011),

-           instalacja kolektorów słonecznych na budynku gospodarczym boiska w miejscowości Rybna (2010),

-           instalacja pomp ciepła w oddanej do użytku w 2012r strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Popielowie oraz w Przedszkolu Publicznym w Starych Siołkowicach (2013)

-           zorganizowanie  przetargu grupowego na zakup energii elektrycznej w celu redukcji kosztów związanych z zakupem energii (2012)

-           zastosowanie innowacyjnego oświetlenia ulicznego, w 2014 roku po raz pierwszy na terenie gminy w miejscowościach Popielów i Stare Siołkowice zmontowano 3 lampy solarne

Urząd Gminy koncentruje swoje działania na promowaniu postawy proekologicznej i podejmuje działania związane z edukacją ekologiczną.

 Modernizacja roku 2011.jpeg

   Zadanie realizowane przez Gminę Popielów pod nazwą „Budowa pompy ciepła dla hali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Popielowie” zostało nagrodzone dyplomem za udział w I Etapie Konkursu „Modernizacja Roku 2011”.

do góry

 

 

Infrastruktura wodno ściekowa

Obszar gminy Popielów jest w całości zwodociągowany. W wodę mieszkańców gminy zaopatrują dwa ujęcia wodne w Starych Siołkowicach oraz Kurzniach.

Siecią kanalizacyjną objęte są miejscowości Popielów, Stare Siołkowice, Nowe Siołkowice, Karłowice, Kurznie, częściowo Stare Kolnie. W roku 2015 ukończono budowę tranzytu od wsi Karłowice do oczyszczalni ścieków w Starych Siołkowicach.

Gmina Popielów jest skanalizowana w 78,63% (stan na 30.06.2015 r.). Priorytetowym zadaniem jest całościowe skanalizowanie gminy. Obecnie trwają prace architektoniczno-projektowe w tym zakresie.

do góry

 

Usuwanie azbestu

Gmina posiada opracowany Program usuwania wyrobów zawierających azbest., który został przyjęty w marcu 2010 r. W oparciu o ten program Gmina od 2012 uczestniczy w konkursach organizowanych corocznie przez WFOŚiGW w Opolu na dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Popielów i tak :

- w 2012 unieszkodliwiono 4,23 Mg wyrobów zawierających azbest – całkowity koszt 6 523,20 zł z czego 3261,60 zł z NFOŚiGW (50%), 2283,12 z WFOSiGW w Opolu (35%) i 978,48 zł z budżetu gminy Popielów (15%),

-  w 2013 r. unieszkodliwiono 3,88 Mg wyrobów zawierających azbest – całkowity koszt 5 583,60 zł z czego 2 791,80 zł z NFOŚiGW (50%), 1 954,26 z WFOSiGW w Opolu (35%) i 837,54 zł z budżetu gminy Popielów (15%),

- w 2014 r. unieszkodliwiono 10,505 Mg wyrobów zawierających azbest – całkowity koszt 6 523,20 zł z czego 3 484,00 zł z NFOŚiGW (48,25%), 2 527,50 z WFOSiGW w Opolu (35%) i 1 209,92 zł z budżetu gminy Popielów (16,75%),

- w 2015 r. unieszkodliwiono 40,040 Mg wyrobów zawierających azbest – całkowity koszt 16 693,97 zł z czego 8 346,98 zł z NFOŚiGW (50%), 5 842,89 zł z WFOSiGW w Opolu (35%) i 2 504,10 zł z budżetu gminy Popielów (15%).

do góry

 

Dokumenty strategiczne

Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest z terenu Gminy Popielów.pdf

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Popielów

Uchwała Rady Gminy Nr XXVII-195-2013 z dnia 19.06.2013 w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Popielów na lata 012-2015 z perspektywą do 2019 r..docx.pdf

zał do Uchwały Rady Gminy Nr XXVII-195-2013 z dnia 19.06.2013.pdf

Uchwała Rady Gminy Nr XXVII-194-2013 z dnia 19.06.2013 w sprawie przyjęcia Raportu z realizacji Gminnego Programu Ochrony Środowiska za lata 201-2012.docx.pdf

zał do uchwały Rady Gminy Nr XXVII-194-2013.pdf

Uchwała Rady Gminy Nr XII-81-2015 z dnia 26-11-2015 w sprawie przyjęcia Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska.pdf

do góry

Wróć na początek strony