Informacja na temat pomocy udzielanej w Gminie Popielów osobom doznającym przemocy domowej


Prawo ZABRANIA stosowania przemocy i krzywdzenia swoich bliskich. Jeżeli Ty lub ktoś z Twoich bliskich jest ofiarą przemocy ze strony osoby najbliższej, nie wstydź się prosić o pomoc. Prawo stoi po Twojej stronie!


Osoby doznające przemocy domowej powinny zgłosić się do:

•    Zespołu Interdyscyplinarnego
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, który działa przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Popielowie – tel.: 77/427 57 11, 77/427 57 10
•    Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
która działa w Urzędzie Gminy – tel.: 77/427 58 28, 77/427 58 35
•    Komisariatu Policji w Dobrzeniu Wielkim,
który mieści się przy ul. Namysłowskiej 54 – tel.: 77/403 24 90
•    Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”
tel.: 800 12 00 02
•    Punktu Konsultacyjnego
dla osób zagrożonych i dotkniętych problemem uzależnień lub przemocy domowej, który mieści się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej – tel.: 77/427 57 10, 77/427 57 11.
W Punkcie Konsultacyjnym dyżuruje psycholog oraz terapeuta uzależnień

Pod pojęciem przemocy w rodzinie rozumie się jednorazowe bądź powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, a także innych osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących.

Wśród najczęstszych form przemocy w rodzinie można wyróżnić:
•    bicie, groźby,
•    wyśmiewanie, okazywanie braku szacunku, izolowanie od środowiska
•    wymuszanie współżycia seksualnego,
•    zaniedbywanie podstawowych potrzeb dzieci,


Szczegółowa informacja:
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie na terenie Gminy Popielów

   Opracowane przez:
   Zespół Interdyscyplinarny
    ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Popielów, dnia 11.05.2012r.

Wróć na początek strony