Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GOPS.jpeg

Na terenie gminy działa Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Popielowie (GOPS), który realizuje zadania w zakresie pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, dodatku mieszkaniowego, wspierania rodziny i pieczy zastępczej, świadczenia wychowawczego 500+, a także zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 

DANE TELEADRESOWE
POMOC SPOŁECZNA
KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
PROJEKTY
DANE STATYSTYCZNE
 


DANE TELEADRESOWE:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Popielowie
ul. Powstańców
46-090 Popielów
tel. 077  4275 710
      077  4275 711
fax.077  4275 712

www: gopspopielow.pl
e-mail:

Kierownik: Iwona Król-Prodlo.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Popielowie utworzony został na mocy  Uchwały Nr IX/30/90 Gminnej Rady Narodowej w Popielowie z dnia 28 lutego 1990r.

PDFUchwała Rady Gminy Nr XXVIII-232-2005 z dnia 26 października 2005r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.pdf (378,29KB)
PDFZałacznik nr 1 do uchwały nr XXVIII-232-2005.pdf (1,44MB)

POMOC SPOŁECZNA

Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej w zasadzie utrzymuje się na zbliżonym poziomie. W roku 2015 z pomocy społecznej skorzystały 595 osoby co stanowi 7,3 % mieszkańców.

Problemy, które powodują że rodziny korzystają z pomocy społecznej to:

  • bezrobocie tj. w 2015 r. – 124 rodzin;
  • ubóstwo tj. w 2015 r. – 33 rodzin;
  • niepełnosprawność członka rodziny, tj. 2015 r. – 37 rodzin;
  • inne: długotrwała lub ciężka choroba, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych oraz potrzeba ochrony macierzyństwa.

Często rodziny korzystające z pomocy społecznej to rodziny niepełne, wielodzietne, z problemem alkoholowym oraz z potrzebą ochrony macierzyństwa.

GOPS prowadzi współpracę z Bankiem Żywności i prowadzi działania związane z wydawaniem artykułów spożywczych osobom najbiedniejszym. W większości są to osoby samotne i schorowane. Od 2004 r. GOPS prowadzi również zbiórkę odzieży używanej oraz sprzętu gospodarstwa domowego, które na bieżąco wydaje podopiecznym oraz innym osobom potrzebującym.

W ramach GOPS został utworzony punkt konsultacyjny, w którym przyjmuje psycholog i udziela pomocy rodzinom, w których występują problemy na tle uzależnień czy przemocy domowej.

KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

W ramach GOPS działa Klub Integracji Społecznej, którego celem jest udzielanie pomocy indywidualnym osobom oraz ich rodzinom w odbudowywaniu i podtrzymywaniu umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej, w powrocie do pełnienia ról społecznych oraz w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych, jako wartości na rynku pracy.

PROJEKTY

GOPS aktywnie pozyskuje środki na działania związane z aktywizacją i integracją społeczną :

  • Bliżej rodziny projekt realizowany jest w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa VIII – Integracja Społeczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Łączna wartość Projektu to 4 851 210, 60 zł z czego wartość środków finansowych przeznaczonych na jego realizację w Gminie Popielów wynosi 42 210 zł.

 

  • w 2015 r. GOPS przystąpił w okresie 01.06.2015 r. – 30.11.2016 r. do realizacji zadania publicznego pod nazwą „Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego” realizowanego w ramach programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. W latach 2010-2014 GOPS realizował Projekt systemowy „Budujemy własny los- nie czekamy na lepsze jutro” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki . (Projekt ten był rozpoczęty już w 2008r). Co roku w ramach projektu 10 osób bezrobotnych podpisuje kontrakty socjalne, otrzymuje zasiłki i korzysta ze szkoleń pozwalających  na uzyskanie nowych kwalifikacji zawodowych.

Kwota środków związanych z realizacją projektu to

2010                110.340 zł       wartość dofinansowania    98.683 zł

2011                  96.172 zł                                                      84.501 zł

2013                  62.079 zł                                                      55.529 zł

2014                  97.587 zł                                                      89.017 zł

  • W latach 2011 i 2012 GOPS realizował projekt Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pn. „Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji kontraktów socjalnych” dla 12 osób bezrobotnych, na kwotę 86.802 zł., w tym wartość dofinansowania to 69.500 zł, w ramach którego przeprowadzono szkolenia zawodowe i wykonano plac parkingowy za budynkiem GOPS oraz skwery zieleni przy GOPS oraz przy przystanku PKS w Popielowie.

 

  • W latach 2013 i 2014 Ośrodek wspólnie z Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej    Osób Niepełnosprawnych współrealizuje projekt „Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych” w projekcie uczestniczyło 9 osób niepełnosprawnych z terenu gminy Popielów.

 

  • W latach 2010 i 2011 GOPS realizował projekt konkursowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Razem do sukcesu – wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, w którym uczestniczyło 16 osób bezrobotnych, kwota projektu – 40.820 zł., w tym wartość dofinansowania to 40.820 zł

DANE STATYSTYCZNE

Wyszczególnienie

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Liczba rodzin objętych pomocą społeczną

308

250

253

266

245

216

ZASIŁKI STAŁE

Liczba świadczeń

187

165

193

197

187

205

Wartość świadczeń

63 893

61 945

80 273

93 975

87 062

103 110

ZASIŁKI OKRESOWE

Liczba świadczeń

687

741

669

737

690

685

Wartość świadczeń

184 989

194 938

201 300

265 199

229 868

217 177

ZASIŁKI  JEDNORAZOWE

Liczba świadczeń

754

797

622

819

234

192

Wartość świadczeń

209 024

215 002

203 689

249 412

307 380

204 453

ZASIŁKI W FORMIE DOŻYWIANIA

Liczba posiłków / liczba dzieci objętych programem.

23 549/179

25 048/205

23 872/203

21 945/177

22 803/173

19 163/161

Wartość świadczeń

94 824

110 070

100 986

86 943

81 849

126 827

DOPOSAŻENIE PUNKTÓW ŻYWIENIA

Wartość

65 725

40 000

40 000

6 132

0

0

DODATKI MIESZKANIOWE

Liczba świadczeń/liczba rodzin

226/21

174/19

216/21

191/20

186/20

/17

Wartość świadczeń

56 353

51 369

62 220

51 990

51 801

42 827

OPŁATY ZA DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

Liczba świadczeniobiorców

3

9

10

8

8

8

Wartość świadczeń

69 092

124 310

194 096

191 391

172 696

194 730

ŚWIADCZENIA RODZINNE

Liczba rodzin pobierających świadczenia

338

322

296

291

292

217

Wartość wypłaconych świadczeń

1 212 965

1 174 589

1 122 525

1 088 202

1 030 900

982 616

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Liczba świadczeniobiorców

48

52

58

55

53

48

Wartość wypłaconych świadczeń

171 720

180 540

215 570

224 830

231 013

222 250

PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE

Liczba świadczeniobiorców

24

11

16

18

14

46

Wartość wypłaconych świadczeń

28 332

4 026

10 811

11 265

5 114

6 240

ŚWIADCZENIA DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH

Liczba rodzin

------

------

1

2

2

4

Wartość świadczeń

------

------

692

2 317

4 735

10 506

PONOSZENIE KOSZTÓW ZA DZIECI W OŚRODKACH OPIEKUŃCZYCH

Liczba dzieci

------

------

1

1

1

1

Wartość świadczeń

------

------

4 882

14 029

24 607

20 264

 

 

Wróć na początek strony