Budowa ścieżki rowerowej

Grafika przedstawia loga:

Powiat Opolski
w partnerstwie z Gminą Dobrzeń Wielki, Gminą Popielów oraz Samorządem Województwa Opolskiego

realizuje projekt pn. „Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim – I etap”
współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

tytuł projektu

„Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim – I etap”

Fundusz Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Program

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa

III Gospodarka niskoemisyjna

Działanie

3.1 Strategie niskoemisyjne 

Poddziałanie 3.1.2 Strategie niskoemisyjne w Aglomeracji Opolskiej
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego
na lata 2014 – 2020

Całkowita wartość projektu 

10 996 169,22 zł

Wartość dofinansowania ze środków pozabudżetowych 

9 346 743,83 zł
Wartość wkładu własnego z budżetu Gminy Popielów 1 649 425,39 zł
Okres realizacji projektu 2016 - 2017
Data zakończenia rzeczowej realizacji projektu -
Cel realizacji projektu

Głównym celem projektu jest poprawa jakości życia społeczności lokalnej poprzez ograniczenie zanieczyszczenia powietrza na obszarze powiatu opolskiego, wskutek rozbudowy infrastruktury dla ruchu rowerowego oraz pieszego. Realizacja projektu umożliwi mieszkańcom gmin Popielów, Dobrzeń Wielki oraz Ozimek bezpieczne korzystanie z alternatywnego środka transportu, jakim jest rower, co spowoduje ograniczenie ruchu samochodowego a w konsekwencji przyczyni się do poprawy jakości powietrza na obszarze objętym przedmiotową inwestycją. W wyniku realizacji inwestycji oszacowano roczny spadek emisji CO2 na poziomie 4,47 Mg/rok. Wykonanie zaplanowanych działań doprowadzi do poprawy stanu infrastruktury rowerowej a także zwiększy bezpieczeństwo w ruchu drogowym na terenie Gminy Popielów, Dobrzeń Wielki i Ozimek oraz wpłynie pozytywnie na polepszenie dostępności ośrodków publicznych i poprawę komunikacji dla społeczności lokalnej.

Efekty rzeczowe realizacji projektu

W ramach realizacji projektu powstanie:

  1. ścieżka rowerowa o szerokości 2,50 - 3,00 m (wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 457 z betonu asfaltowego oraz wzdłuż drogi powiatowej nr 1807 O – z kostki betonowej) o łącznej długości: 3,58 km (w tym 2,36 km na terenie gminy Popielów, 1,05 km na terenie gminy Dobrzeń Wielki oraz 0,17 km na terenie gminy Ozimek)
  2. oraz dwa parkingi Bike&Ride w Popielowie na 10 stojaków oraz w Dobrzeniu Wielkim na 20 stojaków.
  3. kładka pieszo-rowerowa w miejscowości Krasiejów nad rzeką Mała Panew z i kładka pieszo-rowerowa nad rzeką Brynica.
  4. oświetlenie ścieżki rowerowej za pomocą lamp typu LED na odcinku Popielów – Stare Siołkowice oraz Stare Siołkowice - Chróścice.
Współrealizatorzy   projektu:

1.    Zarząd Dróg Powiatowych
kontakt: ul. Książąt Opolskich 27, 45-084 Opole
tel. 77 5415101, fax. 77 5415103

2.    Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
kontakt: ul. Oleska 127, 45-231 Opole
tel. 77 4591800, fax. 77 4581352

3.    Gmina Dobrzeń Wielki
kontakt: ul. Namysłowska 44, 46-081 Dobrzeń Wielki
tel. 77 4695525, fax. 77 4695524

4.    Gmina Popielów
kontakt: ul. Opolska 13, 46-090 Popielów
tel. 77 4275822, fax. 77 4275838

Koordynator projektu

Manfred Kupka
Inspektor w Wydziale Organizacyjnym
Starostwa Powiatowego w Opolu
e-mail: mkupka@powiatopolski.pl
tel. 077 54 15 172
kontakt: ul. 1 Maja 29, 45-068 Opole

 

Wróć na początek strony