Gmina Popielów przystąpiła do projektu Nie – Sami – Dzielni - rozwój usług społecznych wspierających osoby niesamodzielne

22 listopada 2016r. Gmina Popielów przystąpiła do realizacji projektu pod nazwą :

Nie – Sami – Dzielni- rozwój usług społecznych wspierających osoby niesamodzielne

 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Integracja Społeczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, jako Partner Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu (ROPS).

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w województwie opolskim na rzecz osób niesamodzielnych, starszych i niepełnosprawnych, ze szczególnym akcentem na pomoc osobom i rodzinom zagrożonym ubóstwem, które pozwolą przeciwdziałać ich marginalizacji i wykluczeniu społecznemu w okresie od 01.12.2016 r. do 31.01.2020r. Całkowita wartość projektu realizowanego w latach 2017-2019 wynosi  4.936.847,09 zł

Projekt będzie realizowany w partnerstwie z ROPS oraz z innymi samorządami gminnymi, tj.: Branice, Głubczyce, Kędzierzyn -Koźle, Kluczbork, Lubsza, Murów, Nysa, Paczków, Pokój i Zawadzkie.

           Gmina Popielów będzie realizowała projekt poprzez  zapewnienie usług opiekuńczych dla grupy docelowej 8 osób, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawieni.

            Łączna wartość wydatków kwalifikowanych na zadanie realizowane przez gminę w latach 2017-2019 wynosi 107.774,73 zł. Środki pieniężne stanowiące wkład własny finansowy w ramach realizacji projektu wynoszą 6.054,00 zł .

            Bezpośrednim realizatorem zadania będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Popielowie.

Wróć na początek strony