Rada Gminy uchwaliła budżet Gminy Popielów na 2017 rok

Sesja.jpeg

29 grudnia 2016 roku odbyła się XXII sesja Rady Gminy Popielów, której głównym tematem było uchwalenie budżetu Gminy Popielów na 2017 rok. Radni  zapoznali się z uchwałami  Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu opiniującymi  pozytywnie projekt przyszłorocznego budżetu gminy.
Radni jednogłośnie 14 głosami  przyjęli i uchwalili budżet gminy na rok 2017, tym samym stosunkiem głosów Rada przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową.
Uchwalony budżet  zakłada dochody w łącznej wysokości - 37 334 815 zł  z tego : dochody bieżące- 26 370 724 zł  oraz dochody majątkowe w wysokości  10 964 091 zł
Wydatki planowane są w wysokości  38 301 376 zł  w tym  bieżące- 24 034 600, 08 zł  i majątkowe  14 266 775,92 zł
Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu gminy w kwocie – 966 561 zł  zostanie pokryta pożyczką  z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej.

Szczegóły wraz z opisem i uchwałami Regionalnej Izby Obrachunkowej dostępne pod adresem  PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2017
http://bip.popielow.pl/2542/324/projekt-budzetu-na-rok-2017.html

Uchwały przyjęte przez Radę Gminy publikujemy w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce Akty Prawne  -->Uchwały Rady Gminy

Wróć na początek strony