SAMORZĄDOWY LIDER ZARZĄDZANIA 2008 USŁUGI TECHNICZNE

DSC05322-800.jpeg
„SAMORZĄDOWY LIDER ZARZĄDZANIA 2008 – USŁUGI TECHNICZNE”

    W dniu 18 czerwca 2008 w budynku senatu, Gmina Popielów reprezentowana przez Wójta Dionizego Duszyńskiego, Przewodniczącego Rady Gminy Popielów Jerzego Kupczyka i Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Jerzego Walaszczyka zdobyła pierwsze miejsce i tytuł laureata w konkursie „Samorządowy lider zarządzania 2008 – Usługi techniczne” za projekt „Wdrożenie kompleksowego systemu usług z zakresu gospodarki odpadami, świadczonych na rzecz mieszkańców Gminy Popielów”.
Konkurs jest elementem obszernego projektu „Budowanie potencjału instytucjonalnego samorządów dla lepszego dostarczania usług publicznych (2007-2011)”, współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF), a organizowanego przez Komisję Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej wspólnie ze Związkiem Miast Polskich, pod patronatem wicemarszałka Senatu RP Marka Ziółkowskiego.
    Konkurs "Samorządowy Lider Zarządzania 2008. Usługi techniczne" obejmował trzy dziedziny: gospodarkę mieszkaniową, transportu (drogowy i komunikację publiczną) oraz gospodarkę komunalną (sektor wodno-kanalizacyjny, gospodarkę odpadami). Projekty konkursowe oceniane były według pięciu podstawowych kryteriów: innowacyjności, skuteczności, efektywności kosztowej, integracji z systemem zarządzania strategicznego danej jednostki oraz możliwości zastosowania rozwiązania w innych samorządach.
Do konkursu mogły przystąpić wszystkie samorządy lokalne, weryfikacji dokonywano w następujących grupach: miasta na prawach powiatu i miasta powyżej 50 000 mieszkańców; powiaty ziemskie, gminy wiejskie; miasta małe i średnie.
W kategorii gmin wiejskich wyróżnienia przyznano jedynie w dziedzinie gospodarki komunalnej. Gmina Popielów swój tytuł samorządowego lidera zarządzania otrzymała za umiejętność skutecznego wykorzystania do realizacji zadań publicznych uwarunkowań lokalnych oraz sprawne pełnienie roli lokalnego regulatora rynku odpadów komunalnych.
DSCN0519-800.jpeg DSCN0517-800.jpeg DSCN0515-800.jpeg DSCN0500-800.jpeg

 

Laureacji i finaliści konkursu Samorządowy Lider Zarządzania 2008 - usługi techniczne

MIASTA NA PRAWACH POWIATU

Transport

Laureat -1 miejsce
RYBNIK - „E-Bilet w ramach Elektronicznej Karty Miejskiej"
za systemowe podejście do publicznego transportu pasażerskiego w mieście

Laureat -1 miejsce
ELBLAG - „Raport o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego instrumentem nowoczesnego zarządzania kształtującego politykę dobrych praktyk w bezpieczeństwie ruchu drogowego i wprowadzania zmian w infrastrukturze drogowej"

za zarządzanie drogami prowadzone w sposób komplementarny, odpowiadający wymogom systemowego traktowania miejskiej infrastruktury drogowej

Gospodarka komunalna

Laureat -1 miejsce
ELBLAG - „Dostosowanie jakości wody pitnej do norm UE"
za wzorcowy w warunkach krajowych nowoczesny system zarządzania zaopatrzeniem w wodę, z zastosowaniem rzadko spotykanej w kraju kompleksowości rozwiązań

Laureat -1 miejsce
GDAŃSK - „Powierzenie właścicielskiej spółce majątkowej gminy ogółu zadań związanych z zarządzaniem, a eksploatacji – podmiotowi prywatnemu"
za optymalne wykonywanie funkcji właścicielskich w sektorze wodno-ściekowym, łączące wciąż rzadkie zaangażowanie kapitału prywatnego ze sprawnym zarządzaniem publicznym

Komunalna gospodarka mieszkaniowa

Laureat -1 miejsce
GDANSK - „Kompleksowa obsługa w zakresie zamiany mieszkań"
za wysoce skuteczny i replikowany element racjonalnej gospodarki mieszkaniowym zasobem Gminy

Laureat -1 miejsce
SOPOT - ,Program rewitalizacji zabytkowego centrum"
za zintegrowany z innymi obszarami i narzędziami zarządzania program, realizowany dwutorowo, tj. poprzez modernizację istniejącej zabudowy mieszkaniowej przy udziale programów pomocowych dla wspólnot mieszkaniowych, a także poprzez kompleksowe zagospodarowanie wytypowanych kwartałów miasta z udziałem inwestora zewnętrznego.

MIASTA MAŁE I ŚREDNIE

Transport

Laureat -1 miejsce
SZCZECINEK – Rozwój transportu miejskiego i tury styki w Szczecinku w latach 2006-2012. Wdrożenie żeglugi wodnej jako uzupełnienie oferty przewozowej”
za nowatorskie cechy w kształtowaniu efektywnie  zorganizowanego systemu transportu miejskiego, polegającego na integracji i uzupełnieniu transportu lądowego – autobusowego, transportem wodnym – interesujące połączenie „klasycznych” funkcji transportu pasażerskiego z elementami rekreacji i ochrony środowiska naturalnego w mieście.

Gospodarka komunalna

Laureat – I miejsce
 Oława – „Ekologiczny Związek Gospodarki Odpadami Komunalnymi „EKOGOK”
za realizację długoletniego projektu „Ekologiczny Związek Gospodarki Odpadami Komunalnymi „EKOGOK”, charakteryzującą się współpracą i zaangażowaniem wielu podmiotów w ochronę środowiska.

Finalista – II miejsce
Puszczykowo – „Czyste Puszczykowo”

Finalista – III miejsce
Błażowa – „Powszechny system gospodarki odpadami i surowcami wtórnymi”

Komunalna Gospodarka mieszkaniowa

Laureat – I miejsce
Bytów – „Prywatyzacja komunalnego zasobu mieszkaniowego, fundacja „Nowa Wspólnota”
za podjęte działania, które doprowadziły do sprzedaży 96% mieszkań komunalnych, oraz – co było łatwiejsze w ówczesnym porządku prawnym – do uruchomienia na dużą skalę działalności remontowej zdekapitalizowanego zasobu przez wspólnoty mieszkańców (ze 141 wspólnot, które skorzystały ze wsparcia finansowego, aż 93 wyremontowały elewację budynków, co w efekcie poprawiło estetykę miasta i podniosło jego atrakcyjność turystyczną)

Finalista – II miejsce
Murowana Goślina – „Wieloletnie zarządzanie oraz realizacja inwestycji budowlanych  w komunalnym zasobie lokalowym Gminy”

POWIATY ZIEMSKIE

Gospodarka komunalna

Laureat – I miejsce
Powiat Poznański – „AZBEST – produkt NON GRATA”
za stworzenie kompleksowego i skutecznego systemu dofinansowania kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest”

Transport

Laureat – I miejsce
Powita Ostrowski – „Budowa obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego. Partnerstwo samorządowo-rządowo”
za nawiązanie partnerstwa samorządowo-rządowego w przedmiocie inwestycji krajowej istotnej dla lokalnej wspólnoty samorządowej

Finalista – II miejsce
Powiat Kościański – „Działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w latach 2004-2013”

GMINY WIEJSKIE
Gospodarka komunalna

Laureat – I miejsce
Popielów – „Wdrożenie kompleksowego systemu usług z zakresu gospodarki odpadami, świadczonych na rzecz mieszkańców Gminy Popielów”
za umiejętność skutecznego wykorzystania do realizacji zadań publicznych uwarunkowań lokalnych  oraz sprawne pełnieni roli lokalnego regulatora rynku odpadów komunalnych.

Finalista – II miejsce
Morawica – „Współpraca międzygminna na rzecz upowszechnienia selektywnej zbiórki odpadów.
 

Wróć na początek strony