ZAWIADOMIENIE

logo.jpeg

ZAWIADOMIENIE

o wstępnym naborze wniosków o udzielenie dotacji na usunięcie wyrobów azbestowych z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Popielów

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ogłosił konkursowy tryb naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie województwa opolskiego, w ramach którego Gmina Popielów ma możliwość ubiegania się o środki finansowe na usuwanie wyrobów azbestowych z terenu nieruchomości znajdujących się na jej obszarze. W związku z tym Gmina Popielów planuje wystąpić o dofinansowanie zadania pod nazwą „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Popielów – VIII nabór” w imieniu wszystkich zainteresowanych mieszkańców i przedsiębiorców, którzy użytkują na swojej posesji wyroby zawierające azbest i są ujęci w dokumentacji inwentaryzacyjnej Gminy Popielów.

Kwota dofinansowania zadania może stanowić do 85% całości kosztów (w tym 50% ze środków NFOŚiGW, 35% ze środków WFOŚiGW w Opolu). Posiadacz nieruchomości zobowiązuje się pokryć min. 15% kosztów całości zadania wynikającego z umowy, która zostanie z nim zawarta. Wymagany wkład należy wpłacić na konto Gminy Popielów przed rozpoczęciem zadania.

Kosztami kwalifikowanymi zadania, tzn. takimi, na które można uzyskać dofinansowanie są koszty dotyczące prac: demontażu, transportu, zbierania i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest.

W przypadku wniosku złożonego przez przedsiębiorcę, koniecznym jest załączenie stosownej informacji na temat otrzymanej, bądź nie pomocy publicznej.

W związku z powyższym ogłaszam wstępny nabór wniosków o udzielenie dotacji na zadanie polegające na „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Popielów – VIII nabór”

Wnioski o udzielenie dotacji na zadania związane z usuwaniem wyrobów azbestowych należy składać w terminie od 30.01.2017 r. do 10.02.2017 r. w Urzędzie Gminy Popielów, ul. Opolska 13, 46-090 Popielów, w sekretariacie  na formularzu wniosku, który można pobrać w Urzędzie Gminy w Popielów lub pobrać ze strony internetowej: www.popielow.pl – zakładka Aktualności.

Podmiot ubiegający się o dotację składa jeden egzemplarz papierowej wersji wniosku o udzielenie dotacji wraz z wymaganymi załącznikami. W przypadku kserokopii dokumentów stanowiących załączniki do wniosku, wymagane jest oświadczenie wnioskodawcy, że kopie te są zgodne z oryginałem.

Wnioski złożone po upływie w/w terminu nie podlegają procedurze oceny i będą zwracane Wnioskodawcy.

Dotacja będzie udzielana w formie bezgotówkowej, tj. poprzez sfinansowanie prac polegających na demontażu, zbieraniu, transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest.

Złożone wnioski weryfikowane będą przez Komisję ds. oceny wniosków. O kolejności wyboru wniosku do dofinansowania decydować będzie stopień oceny i pilności wymiany pokryć dachowych a także data wpływu do Urzędu Gminy Popielów kompletnego wniosku.

UWAGA!

Program realizowany będzie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Gminy Popielów o dofinansowanie zadania z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. W przypadku, gdy wniosek Gminy Popielów nie zostanie zakwalifikowany do realizacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu,  zadanie nie będzie realizowane, a konkurs zostanie unieważniony.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Popielów – pokój nr 11 lub pod numerem tel. 77 427 58 53 .

DOCOcena_stanu_moliwości_bezpieczneg_uzytkowania_wyrobow_zawierajacyc_azbest.doc (72,00KB)
DOCOgłoszenie o naborze wniosków na usuwanie azbestu.doc (52,00KB)
DOCwniosek-o-udzielenie-dotacji-na-usuniecie-azbestu.doc (44,50KB)
 

Wróć na początek strony