Przydomowe oczyszczalnie ścieków - pożyczki dla osób fizycznych i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą

Informujemy o możliwości uzyskania pożyczki na budowę przydomowej oczyszczalni ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.
 

Pomoc udzielana jest w formie pożyczki, przy czym odsetki od pożyczki ustalono w wysokości 0,4 stopy redyskontowej weksli ustalonej przez Prezesa NBP, jednak nie mniej niż 2,0%, co na dzień dzisiejszy wynosi 2,0% w stosunku rocznym. Odsetki są spłacane w cyklu miesięcznym.

Wysokość pożyczki nie może być mniejsza niż 10 000 zł i może stanowić do 95% wartości zadania (kosztów kwalifikowalnych) – budowy przydomowej oczyszczalni ścieków, pozostałą część finansowania zapewnia wnioskodawca.

Zastosowane urządzenia do oczyszczania ścieków muszą posiadać deklarację właściwości użytkowych instalowanego urządzenia zgodną z normą zharmonizowaną PN-EN 12566-3:2016-10E (dopuszcza się zastosowanie urządzeń spełniających normę PN-EN 12566-3.2015+A2:2013 w okresie do 31 grudnia 2017r.).

Okres spłaty pożyczki maksymalnie wynosi 5 lat, a nie mniej niż 18 miesięcy. Wnioskodawca po spłacie 80% wartości pożyczki może wystąpić z wnioskiem do Funduszu o umorzenie pozostałej kwoty pożyczki, tj. 20% kwoty wypłaconej pożyczki.

Link z informacjami odnośnie ww. pożyczek.

Szczegółowych informacji w zakresie wypełniania wniosku i załączników udzielają pracownicy Funduszu – Zespołu Ochrony Środowiska, tel. 77 45 45 891 w.105, 120 i 125.

Wróć na początek strony