Urząd Gminy w Popielowie otrzymał tytuł laureata w konkursie Opolskiej Nagrody Jakości - 2012


IMG_4291-800.jpeg Konkurs Opolskiej Nagrody Jakości organizowany jest corocznie przez Opolską Izbę Gospodarczą.  W tym roku Urząd Gminy w Popielowie z rąk Kapituły Opolskiej Nagrody Jakości otrzymał tytuł laureata Opolskiej Nagrody Jakości 2012. Nagrodę odebrał Wójt Gminy Dionizy Duszyński.

Ocenie ekspertów poddane zostały takie obszary jak zarządzanie zasobami, zarządzanie procesami, satysfakcja klientów, satysfakcja pracowników oraz wpływ jaki wywierają działania urzędu na otoczenie.

W Urzędzie Gminy w Popielowie główny nacisk kładzie się na to, by wykonywane zadania zostały osiągnięte. Sposób zarządzania wynika z wiedzy i doświadczenia, a kultura wewnętrzna ukierunkowana jest na pracę zespołową oraz osiąganie wspólnych, zamierzonych celów, którym przyświeca dewiza „pro publico bono”.

Laureat Opolskie Nagrody Jakości 2012.jpeg Działania Urzędu Gminy w Popielowie koncentrują się na podniesieniu poziomu rozwoju społeczno gospodarczego Gminy Popielów oraz na tworzeniu pozytywnego wizerunku nowoczesnej administracji samorządowej. Naszym celem jest świadczenie usług zaspakajających wymagania i oczekiwania mieszkańców jak i innych partnerów w sposób zgodny z prawem, profesjonalny i efektywny.

W wykonywaniu swoich zadań Urząd Gminy w Popielowie współpracuje z 12 jednostkami pomocniczymi (sołectwa Kaniów, Karłowice, Kurznie, Kuźnica Katowska, Lubienia, Nowe Siołkowice, Popielowska Kolonia, Popielów, Rybna, Stare Kolnie, Stare Siołkowice, Stobrawa), z 10 gminnymi jednostkami organizacyjnymi (szkoły, przedszkola, instytucje kultury, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej) oraz organizacjami pozarządowymi.

P5300202-800.jpeg Podejmowane działania wynikają z przyjętych strategii i programów, które konsultowane są z liderami społeczności lokalnych.

Staramy się aby zasłużyć na miano profesjonalnego i skutecznego Urzędu, szczególnie z dziedzinie pozyskiwania środków pozabudżetowych. Odnosimy na tym polu znaczące sukcesy. 


Staramy się również doskonalić świadczone usługi. W 2011 w Urzędzie Gminy w Popielowie został zakupiony i wdrożony Elektroniczny Obieg Dokumentów (EOD) : oprogramowanie pozwalające na zarządzanie całością  dokumentów wpływających, tworzonych oraz wychodzących z Urzędu. EOD pozwala na szybką identyfikację stanu sprawy oraz terminu jej załatwienia. System umożliwia osobom mającym odpowiednie uprawnienia w systemie dokonanie wglądu w dokumentację związaną ze sprawą  oraz monitowanie terminu załatwienia sprawy.

Wdrożenie w Urzędzie systemu EOD daje stronie postępowania możliwość elektronicznego dostępu do akt sprawy, bez względu na sposób wniesienia podania. Dostęp do informacji o stanie sprawy możliwy jest  po założeniu konta użytkownika w usłudze Elektronicznego Biura Obsługi Interesanta (EBOI) popielow.eboi.pl .

Urząd Gminy w Popielowie stara się rozwijać pozytywne relacje z klientami. Pracownicy Urzędu mają świadomość, że oczekiwania klientów wobec urzędników stale rosną. Urząd Gminy rozwija relacje z klientami poprzez:
• dbałość o terminowe i profesjonalne załatwienie spraw,
• aktywne podejście do klienta, aktywne słuchanie, chęć udzielenia pomocy i pełnej informacji
• wdrożenie systemów komputerowych usprawniających obsługę petenta w Urzędzie,
• dbałość o wygodę i komfort obsługi klienta.


Wizerunek jaki kształtujemy to Urząd otwarty na potrzeby lokalnej społeczności i każdego mieszkańca, ukierunkowany na rozwój oraz skuteczne i efektywne działanie.
 

Wróć na początek strony