Gmina Popielów w ogólnopolskim konkursie - Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju 2012

Gmina Popielów w ogólnopolskim konkursie „Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju 2012” otrzymuje  wyróżnienie i tytuł  Innowacyjny projekt unijny w kategorii gmin wiejskich.

Przyznane wyróżnienie Gmina Popielów otrzymała za przeprowadzenie  projektu„Kompleksowa informatyzacja Gminy Popielów celem zapewnienia mieszkańcom lepszego dostępu do e-usług”
Szczegółowa informacja na temat konkursu zawarta jest na stronie – Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju http://www.liderzyinnowacji.pl/wyniki_edycji_ogolnopolskiej_2012.html

Urząd Gminy w Popielowie  dzięki podjętym działaniom o charakterze innowacyjnym kształtuje wizerunek urzędu aktywnego w poszukiwaniu nowych rozwiązań e - administracji, otwartego na potrzeby lokalnej społeczności i każdego mieszkańca, ukierunkowanego na rozwój oraz skuteczne i efektywne działanie.

Projekt pod nazwą „Kompleksowa informatyzacja gminy Popielów celem zapewnienia mieszkańcom lepszego dostępu do e usług”, zrealizowano w ramachRegionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, Działanie 2.2. Moduły informacyjne, platformy e usługi i bazy danych, Oś priorytetowa 2 Społeczeństwo informacyjne

W 2011 w ramach projektu wprowadzony został w Urzędzie Gminy w Popielowie  Elektroniczny Obieg Dokumentów (EOD) : oprogramowanie pozwalające na zarządzanie całością  dokumentów wpływających, tworzonych oraz wychodzących z Urzędu. EOD pozwala na szybką identyfikację stanu sprawy oraz terminu jej załatwienia. System umożliwia osobom mającym odpowiednie uprawnienia w systemie dokonanie wglądu w dokumentację związaną ze sprawą  oraz monitowanie terminu załatwienia sprawy.

Wdrożenie w Urzędzie systemu EOD daje stronie postępowania możliwość elektronicznego dostępu do akt sprawy, bez względu na sposób wniesienia podania. Dostęp do informacji o stanie sprawy możliwy jest  po założeniu konta użytkownika w usłudze Elektronicznego Biura Obsługi Interesanta (EBOI) popielow.eboi.pl  (przy tej operacji nie jest wymagane posiadanie podpisu elektronicznego).

Załatwienie sprawy drogą elektroniczną możliwe jest poprzez skorzystanie z  ESP:

  • Elektronicznej Skrzynki Podawczej Gminy Popielów (ESP)  dostępnej na stronie popielow.eboi.pl
  • Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP)  dostępnej na Elektronicznej Platformie Usług Administracji publicznej  www.epuap.gov.pl


Obecnie formularz elektroniczny przesłany przez ESP może być podpisany bezpłatnym podpisem zaufanym ( więcej na ten temat http://epuap.gov.pl/wps/portal/E2_ZalozProfil).

Wdrożenie e usług zostało poprzedzone zakupem w 2010r sprzętu komputerowego do Urzędu Gminy w Popielowie. W ramach projektu zadbano o to, aby nie tylko urząd był wyposażony w narzędzia pozwalające na wykorzystanie e-usług, ale również aby na poziomie sołectwa każdy mieszkaniec miał możliwość dostępu do komputera ze stałym łączem do internetu.
Utworzono 22 stanowiska komputerowe w świetlicach wiejskich. W miejscowościach w których nie ma świetlic tj. Nowych Siołkowicach, Kuźnicy Katowskiej oraz Popielowskiej Koloni zamontowano infokioski. .


Łącznie wydatki na realizację projektu to 448 139,64 zł brutto.


Opracowane zostały  procedury załatwiania spraw urzędowych, które zostały uszeregowane tematycznie w postaci kart informacyjnych dostępnych w usłudze Elektronicznego Biura Obsługi Interesanta (EBOI)
Poszczególne procedury zawierają w szczególności informacje na temat dokumentów wymaganych dla załatwienia określonej sprawy, miejsca złożenia i odbioru dokumentów, terminu udzielenia odpowiedzi, opłat oraz podstawy prawnej, właściwej do załatwienia danej sprawy.
Do kart załączono również pliki zawierające wzory wniosków wymaganych dla załatwienia danej sprawy, które można  wydrukować, wypełnić i złożyć w urzędzie. Do wybranych procedur zostały dołączone formularze elektroniczne umożliwiające załatwienie sprawy on- line.

Zapraszamy do korzystania z elektronicznego Biura Obsługi Interesanta. 
www.eboi.popielow.pl
 

Urząd Gminy w Popielowie
 

Wróć na początek strony