Załatw sprawę

 

Procedury załatwiania spraw

Załatwienie sprawy on-line

Opłata skarbowa i podatki lokalne

Podpis elektroniczny

Elektroniczna skrzynka podawcza

Usługi i formularze

 Procedury załatwiania spraw

   Procedury załatwiania spraw urzędowych określone zostały w uszeregowanych tematycznie kartach informacyjnych dostępnych w usłudze EBOI Gminy Popielów.

EBOI.jpeg
Poszczególne procedury zawierają w szczególności informacje na temat dokumentów wymaganych dla załatwienia określonej sprawy, miejsca złożenia i odbioru dokumentów, terminu udzielenia odpowiedzi, opłat oraz podstawy prawnej, właściwej do załatwienia danej sprawy.
Do kart załączono również pliki zawierające wzory wniosków wymaganych dla załatwienia danej sprawy, które można  wydrukować, wypełnić i złożyć w urzędzie. Do wybranych procedur zostały dołączone formularze elektroniczne umożliwiające załatwienie sprawy on- line.

   Postępowanie w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej rozpoczyna się z chwilą złożenia w Urzędzie podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) lub wniosku. Postępowanie może rozpocząć się także z urzędu.
    Podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
   Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek, dopuszczalną formą wniesienia wniosku jest skorzystanie z poczty elektronicznej. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku. (Ustawa z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej Dz.U z 2001r Nr 112, poz. 1198 z późn.zm)
    Sprawy podatkowe, podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia, ponaglenia, wnioski) w sprawach podatkowych mogą być wnoszone pisemnie lub ustnie do protokołu, a także za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu podatkowego, utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
    Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu. (Rozporządzenie Rady Ministrów  z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków Dz.U. z 2002r Nr 5, poz. 46)Załatwienie sprawy on-line 

   Załatwienie sprawy drogą elektroniczną możliwe jest poprzez skorzystanie z :

  • Elektronicznej Skrzynki Podawczej dostępnej na Elektronicznej Platformie Usług Administracji publicznej  www.epuap.gov.pl

adres skrytki - /jn4kuv976b/skrytka

   Złożenie podania poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą zapewnia weryfikację tożsamości osoby składającej wniosek, weryfikację ważności podpisu elektronicznego oraz wygenerowanie tzw. Urzędowego Poświadczenia Odbioru, które jest niezbędne dla ustalenia daty doręczenia podania.
   Zgodnie z obowiązującymi przepisami fakt wniesienia podania środkami komunikacji elektronicznej nie uprawnia organu administracji publicznej do korzystania ze środków komunikacji elektronicznej w toku postępowania.
Zastosowanie tej formy wymiany komunikacji w trakcie toczącego się postępowania jest możliwe gdy :

  • strona lub inny uczestnik postępowania złoży dodatkowe  żądanie  w tym zakresie  - przy czym może to nastąpią na każdym etapie prowadzonego postępowania.)
  • strona lub inny uczestnik postępowania wyrazi zgodę na doręczanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Osoba załatwiająca sprawę on – line wnosi do Urzędu pismo opatrzone podpisem elektronicznym.


Opłata skarbowa i podatki lokalne 

   Opłatę skarbową, podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny i podatek od środków transportowych  można wpłacać w kasie Urzędu Gminy w Popielowie w godzinach

poniedziałek:  800-1700
wtorek: 730-1530
środa: 730-1530
czwartek: 730-1530
piątek: 700-1300
(w godzinach 13.00 - 14.00 przerwa w kasie Urzędu Gminy w Popielowie) 

lub na rachunek bankowy.

Numer rachunku bankowego dla przelewów krajowych:
BS Dobrzeń Wielki Oddział Popielów
02 8895 0006 2002 0005 1044 0035


Dokonując polecenia przelewu opłaty skarbowej oraz podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od środków transportowych z zagranicy należy dodatkowo uwzględnić koszty prowizji jakie pobiera bank beneficjenta oraz bank, w którym realizowane jest polecenie przelewu, w przeciwnym razie otrzymujemy należność znacznie niższą od wymaganej.

Numer rachunku bankowego dla przelewów zagranicznych:

BIC CODE/CODE SWIFT: POLU PLPR
PL 02 8895 0006 2002 0005 1044 0035
Bank Spółdzielczy Dobrzeń WielkiPodpis elektroniczny

   Identyfikacja użytkownika systemów teleinformatycznych następuje przez zastosowanie kwalifikowanego certyfikatu przy zachowaniu zasad przewidzianych w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.) za pomocą tzw.

  • bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu
  • profilu zaufanego PZ.


Bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu  - podstawowe informacje
Bezpieczny podpis elektroniczny można zakupić obecnie w jednej z pięciu firm świadczących usługi w tym zakresie (kwalifikowane podmioty świadczące usługi certyfikacyjne w zakresie podpisu elektronicznego), wpisanych do rejestru Ministerstwa Gospodarki.
Są to:

  • Krajowa Izba Rozliczeniowa,
  • Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych,
  • Unizeto Technologies,
  • MobiCert,
  • Enigma S.O.I.

Usługi certyfikacyjne mają charakter komercyjny, a wysokość opłat określają podmioty świadczące te usługi. Ceny zestawów różnią się w zależności od długości ważności certyfikatu (rok lub dwa lata) i rodzaju urządzenia do składania podpisu elektronicznego (czytnik kart usb, token usb lub pcmcia). Możliwy jest zakup karty z certyfikatem bez czytnika, albo samych czytników i dodatkowych licencji na oprogramowanie. Kupujący zawiera z kwalifikowanym podmiotem umowę subskrybencką, której warunki określa polityka certyfikacji lub kodeks postępowania certyfikacyjnego.

Profil zaufany – podstawowe informacje

Profil zaufany jest bezpłatną metodą potwierdzania tożsamości obywatela w systemach elektronicznej administracji – to odpowiednik bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym.

Wykorzystując profil zaufany obywatel może załatwić sprawy administracyjne (np. wnoszenie podań, odwołań, skarg) drogą elektroniczną bez konieczności osobistego udania się do urzędu.

Aby uzyskać profil zaufany należy:

Dla wszystkich obywateli:
1.    Zarejestrować się i zalogować się na platformie PZ pz.gov.pl (nie wymagane posiadanie konta na ePUAP),
2.    wypełnić i złożyć wniosek o założenie profilu zaufanego na stronie pz.gov.pl,
3.    udać się do punktu potwierdzającego profil celem potwierdzenia tożsamości (wymagany dowód
osobisty lub paszport)

Najbliższe punkty potwierdzania profilu:

Urząd Gminy w Popielowie, ul. Opolska 13
Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim
Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu, ul. Ozimska 19
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Opolu, ul. Wrocławska 24
Pierwszy Urząd Skarbowy w Opolu, ul. Tadeusza Rejtana 38
Drugi Urząd Skarbowy w Opolu, ul Cementowa 6
Urząd Skarbowy w Brzegu, ul. Składowa 2

więcej informacji :            https://pz.gov.pl
 

Wróć na początek strony