Informacja dla osób doświadczających trwałych lub okresowych trudności w komunikowaniu się.


   Na podstawie przepisów art. 9 ust 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się ( Dz. U. Nr 209 poz. 1243 z 2011 roku).

   Wójt Gminy Popielów informuje, że osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się przy załatwianiu spraw w Urzędzie Gminy w Popielowie mogą wykorzystać środki wspierające komunikowanie się, takie w szczególności jak :

  • poczta elektroniczna     ug@popielow.pl
  • Elektroniczna Skrzynka Podawcza  dostępna na stronie popielow.eboi.pl
  • Elektroniczna Skrzynka Podawcza dostępnej na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej  www.epuap.gov.pl (ePUAP)
  • Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta  popielow.eboi.pl  
  • przesyłanie faxów (77 4275838)

   Niezależnie od powyższego w Urzędzie Gminy w Popielowie zapewnia się możliwość korzystania z pomocy wybranego tłumacza języka migowego przez osoby uprawnione tj. doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się.

   Osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia usług tłumacza polskiego języka migowego (PJM) lub systemu języka migowego (SJM) lub sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN) co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.
Zgłoszenie może być dokonane

  • w formie pisemnej na adres Urząd Gminy w Popielowie, ul. Opolska 13, 46-090 Popielów,
  • za pośrednictwem faxu (77 4275838),
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej ug@popielow.pl,
  • za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej,
  • bezpośrednio do pracownika Referatu Organizacyjnego lub Referatu Spraw Obywatelskich.

Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 i Nr 171, poz. 1016).

Informuję również, ze wychodząc naprzeciw potrzebom osób wymagających wsparcia komunikacyjnego wybrani pracownicy Urzędu Gminy w Popielowie wezmą udział w szkoleniu z języka migowego.

Wójt Gminy Popielów
Dionizy   Duszyński

Wróć na początek strony