Zapotrzebowanie na pracownika na zastępstwo.

Wójt Gminy Popielów

poszukuje kandydata  na zastępstwo za nieobecnego pracownika w Referacie Inwestycji, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska w pełnym wymiarze na okres 1,5 roku

W związku z koniecznością zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy na  stanowisku ds. ochrony środowiska i rolnictwa Wójt Gminy Popielów poszukuje osoby spełniającej niżej wymienione wymagania:

      I. Wymagania                   

  1. posiadać wykształcenie minimum średnie - z zakresu ochrony środowiska, rolnictwa lub budownictw
  2. posiadać prawo jazdy kategorii B,
  3. mieć możliwość używania samochodu prywatnego do celów służbowych,
  4. nie być skazaną prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
  5. biegle obsługiwać komputer,
  6. znać topografię gminy

Posiadane doświadczenie w pracy w administracji będzie dodatkowym atutem.

II. Dokumenty

Życiorys (CV) wraz z przebiegiem pracy, kserokopię dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje oraz oświadczenie o spełnianiu pozostałych warunków określonych w punkcie I należy złożyć w kancelarii Urzędu Gminy w Popielowie, ul. Opolska 13 w godz. 7.15 do 15.15, lub przesłać na adres: Urząd Gminy, ul. Opolska 13, 46-90Popielówdodnia10 listopada 2017r.

CV należy opatrzyć klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie  z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych – Dz.U. z 2016r., poz.922 z późn.zm.) i klauzulę podpisać.

Dionizy Duszyński

Wróć na początek strony