Ponowne wykorzystanie informacji publicznej

Przez ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego należy rozumieć wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zwane dalej "użytkownikami", informacji sektora publicznego, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.

Zasady i tryb udostępniania oraz przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania określa  ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. 2016 poz. 352), która weszła w życie 16 czerwca 2016 r.

Wcześniej obowiązywały przepisy określone w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.)

Szczegółowe informacje na temat ponownego wykorzystywania informacji publicznej zostały zamieszczone na www.bip.popielow.pl 

Wróć na początek strony