Utrata dokumentu tożsamości

Chroń swoją tożsamość!

Nikt nie może zatrzymywać czyjegoś dowodu osobistego,  chyba że możliwość ta wynika z wyraźnego uregulowania zawartego w przepisach prawa. Oznacza to, że przedsiębiorcy nie mają podstawy prawnej, aby żądać od swoich klientów pozostawienia dowodu osobistego „pod zastaw”.
Działanie takie wiąże sięz dużym niebezpieczeństwem wykorzystania danych zawartych w dowodzie (lub innym dokumencie tożsamości) klienta przez nieuczciwego przedsiębiorcę do popełnienia przestępstwa na szkodę osoby, której dane zostały wykorzystane.

Jak należy zachować się w przypadku utraty dokumentów ?

Każdy, kto zgubił dokument tożsamości lub komu dokument ten został skradziony, powinien jak najszybciej, dla własnego bezpieczeństwa oraz ochrony swojego mienia, niezwłocznie zgłosić to w dowolnym organie gminy, a w przypadku utraty dowodu osobistego poza granicami kraju, w urzędzie konsularnym.
Dokument ten zostanie natychmiast unieważniony w systemie informatycznym, co daje gwarancje, że posiadacz dokumentu nie zostanie negatywnie obciążony skutkami w przypadku nielegalnego posłużenia się dokumentem.
Ponadto osoba, która utraciła dowód osobisty, jest obowiązana wystąpić niezwłocznie o wydanie nowego dokumentu do właściwego organu gminy. Obowiązek ten nie dotyczy obywateli polskich przebywających stale za granicą.
Dla zwiększenia bezpieczeństwa, fakt ten należy zgłosić do dowolnego banku. Powyższe zostanie odnotowane w systemie informatycznym, do którego mają dostęp wszystkie banki, co skutkować będzie uniemożliwieniem zaciągnięcia zobowiązania przez przestępcę z wykorzystaniem danych osobowych poszkodowanej osoby.

Wróć na początek strony