Stawki podatku od nieruchomości w 2018 roku nie zostaną podwyższone.

W roku 2018 pozostawiono stawki podatku od nieruchomości na dotychczasowym poziomie.

Realia ekonomiczne, a szczególnie realny spadek dochodów gospodarstw domowych, przemawiają za tym, aby nie podwyższać stawek podatków.

Utrzymanie podatku od nieruchomości od gruntów i budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej na dotychczasowym poziomie powinno także pozytywnie wpłynąć na rozwój przedsiębiorczości i być zachętą do tworzenia nowych miejsc pracy.

W roku 2018 w dalszym ciągu obowiązywać będą stawki przyjęte Uchwałą Nr XX/157/2016 Rady Gminy Popielów z dnia 27 października 2016 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, które kształtują się następująco:

 Wójt Gminy Popielów

1.

Od gruntów:

 

 

a)

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

0,89 zł od 1 m2

powierzchni

 

b)

pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych

4,54 zł od 1 ha

powierzchni

c)

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

0,34 zł od 1 m2

powierzchni

d)

niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego

2,98 zł od 1 m2 powierzchni

2.

Od budynków lub ich części:

 

 

a)

mieszkalnych

0,75 zł od 1 m2

powierzchni

użytkowej

 

b)

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

20,35 zł od 1 m2

powierzchni

użytkowej

 

c)

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

10,59 zł od 1 m2

powierzchni

użytkowej

d)

związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń

4,61 zł od 1 m2

powierzchni

użytkowej

e)

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

5,37 zł od 1 m2

powierzchni

użytkowej

3.

 

Od budowli

 

2 % ich wartości

określonej na  podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7

 

Wróć na początek strony