INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW O ZMIANACH W SYSTEMIE GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE GMINY POPIELÓW

W dniu 01 lipca 2017 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 poz. 19).

W związku z powyższym przedstawiamy istotne dla mieszkańców Gminy Popielów najważniejsze zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi, wprowadzone niniejszym Rozporządzeniem i podjętych na jego podstawie uchwałach Rady Gminy Popielów, które wchodzą w życie z dniem 01 stycznia 2018 r.

Rozporządzenie określiło rodzaje odpadów, które zbiera się selektywnie w pojemnikach, ale dopuszczono zbieranie poszczególnych frakcji w miejscu ich wytworzenia również w workach, są to:

  1. papier – należy zbierać w pojemnikach koloru niebieskiego oznaczonego napisem „Papier” lub w workach koloru niebieskiego. Na terenie Gminy Popielów odpady z papieru zbierane będą w niebieskich workach.
  2. szkło - należy zbierać w pojemniku koloru zielonego oznaczonego napisem „Szkło”
  3. metale i  tworzywa sztuczne – należy zbierać w pojemniku koloru żółtego oznaczonym napisem „Metale i tworzywa sztuczne”. Na terenie Gminy Popielów dopuszczono również pojemniki z żółtą klapą.
  4. odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów – należy zbierać w pojemnikach koloru brązowego oznaczonym napisem „Bio”.

Mając powyższe na uwadze od stycznia 2018 r. wszystkie nieruchomości zamieszkałe na terenie Gminy Popielów, które dotychczas zbierały bioodpady w przydomowych kompostownikach  obecnie będą miały obowiązek gromadzenia tych odpadów w pojemniku i wobec tego zostaną doposażone w brązowe pojemniki do gromadzenia w nich odpadów ulegających biodegradacji.

Pojemniki będą opróżniane w sezonie od 01 listopada do 30 kwietnia w cyklu miesięcznym, a w sezonie od 01 maja do 31 października w cyklu dwutygodniowym.

Ponadto od stycznia 2018 r. wszystkie nieruchomości zamieszkałe zostaną wyposażone w worki koloru niebieskiego do gromadzenia w nich odpadów  z papieru, w tym tektury, odpadów opakowaniowych z papieru i odpadów opakowaniowych z tektury. Worki będą odbierane w cyklu ośmiotygodniowym.

Okresowo zwiększone ilości odpadów z papieru mogą być gromadzone w innych workach i wystawiane obok niebieskiego worka, wówczas również zostaną odebrane przez firmę wyłonioną w przetargu.

Informujemy również, iż wszystkie udostępnione pojemniki zostaną oznakowane zgodnie z wymogami Rozporządzenia.

Dodatkowo Rada Gminy Popielów po uwzględnieniu wyników ogłoszonego przetargu  nieograniczonego na zadanie pn. "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Popielów" w którym uwzględniono konieczność doposażenia nieruchomości w brakujące pojemniki, podjęła uchwałę Nr XXIX/258/2017 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

W tabeli poniżej przedstawiono miesięczne stawki opłat dla poszczególnych gospodarstw domowych.

Rodzaj gospodarstwa Miesięczna stawka opłaty w zależności od sposobu zbierania odpadów [zł]
Selektywnie wraz z odpadami ulegającymi biodegradacji i zielonymi (dodatkowy pojemnik brązowy) Nieselektywnie
1-osobowe 19 30
2-osobowe 34 50
3-osobowe 51 75
4-osobowe 68 90
5-osobowe 74 120
6 i więcej osobowe 82 140


W związku z powyższym właściciele nieruchomości, którzy dotychczas korzystali z brązowych pojemników na bioodpady, otrzymają z początkiem roku zawiadomienia o zmianie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a właściciele nieruchomości którzy do tej pory gromadzili bioodpady w przydomowych kompostownikach będą zobowiązani do złożenia nowej deklaracji na zaktualizowanym formularzu.

 

Wróć na początek strony