Informacja o opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej wynikająca z podjętej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 20 lipca 2017 r. ustawy Prawo Wodne

W dniu 1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne  (Dz. U. z 2017r., poz. 1566 ze zm.), wprowadzająca istotne zmiany w dotychczasowym systemie gospodarowania wodami w Polsce. Do takich zmian należy wprowadzenie opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej. Ustawa nakłada na Wójta obowiązek związany z poborem opłat za usługi wodne związane ze zmniejszeniem retencji.

Art. 269 ustawy Prawo wodne wprowadza obowiązek dokonywania opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej i nakłada obowiązek uiszczenia opłaty za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.

Zgodnie z art. 270 ust. 7 ustawy Prawo wodne, wysokość opłaty zależy odpowiednio od wielkości powierzchni uszczelnionej, rozumianej jako powierzchnia zabudowana wyłączona z powierzchni biologicznie czynnej oraz zastosowania kompensacji retencyjnej. Zgodnie z art. 272 ust. 8, opłatę ustala się jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty, wyrażonej w m2 wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej oraz czasu wyrażonego w latach.

Jednostkowe stawki opłat za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne wynoszą:

  1. bez urządzeń do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,50 zł za 1 m2 na 1 rok;
  2. z urządzeniami do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych o pojemności:
  • do 10% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,30 zł za 1 m2 na 1 rok,
  • od 10 do 30% odpływu rocznego z obszarów uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,15 zł za 1 m2 na 1 rok,
  • powyżej 30% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,05 zł za 1 m2 na 1 rok.

W związku z powyższym prosimy podmioty obowiązane do ponoszenia powyższej opłaty o złożenie w terminie do 30 marca 2018 roku oświadczenia zawierającego następujące informacje:

1. Całkowita powierzchnia nieruchomości (m2),

2. Powierzchnia zabudowy, w skład której wchodzą: zabudowa, magazyny, inne obiekty budowlane, a także parkingi, chodniki i inne szczelne powierzchnie wchodzące w skład nieruchomości (m2),

3. Powierzchnia biologicznie czynna tj. tereny zielone (m2),

4. Wskazanie występowania urządzeń retencyjnych np. zbiorników retencyjnych, rowy, dreny, stawy, oczka wodne, skrzynki rozsączające i określenie jaki zapewniają  % odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem  (m2).

Podmiotom obowiązanym do ponoszenia opłat za usługi wodne zostanie przekazana wysokość opłaty oraz sposób jej obliczenia w formie informacji.

Wniesienie opłaty powinno nastąpić w terminie14 dni od dnia, w którym doręczono informację na rachunek bankowy Urzędu Gminy, wskazany w informacji. Opłaty należy uiszczać kwartalnie na podstawie otrzymanej informacji.

Dochód z opłat w 90 % będzie stanowił wpływy budżetu państwa, a w 10 % budżetu gminy.

Ze względu na konieczność przeprowadzenia analiz przestrzennych, rozwiązania wątpliwości prawnych, ustalenia kręgu osób i podmiotów zobowiązanych, zebrania danych do sporządzenia i wysyłki informacji o wysokości opłaty, termin przekazania informacji może ulec zmianie.  

Niniejszą oświadczenie należy przekazać  do  Urzędu Gminy w Popielowie, pokój nr 11.

Osoba do kontaktu w przedmiotowej sprawie Pani Irena Michno,  tel. 77 4725 850, e-mail:

DOCXOświadczenie.docx (13,45KB)

 

Wróć na początek strony