Ochrona danych osobowych

Informacja dotycząca Inspektora Ochrony Danych

Klauzula informacyjna obowiązuje od 25.05.2018 r.

Informacje na temat stosowania RODO w związku z realizacją spraw z zakresu spraw obywatelskich, w tym na temat korzystania z Systemów Rejestrów Państwowych (SRP)

Klauzula informacyjna w związku korzystanie z aplikacji zoom

Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego

Informacja dotycząca Inspektora Ochrony Danych

Od 25 maja 2018r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu (tzw. RODO). Zgodnie z wymienionymi przepisami w Urzędzie Gminy w Popielowie został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych,  funkcję tę pełni: Katarzyna Żuchaj

Kontakt listowny: Urząd Gminy w Popielowie, ul Opolska 13, 46-090 Popielów, kontakt e mail:

 

KLAUZULA INFORMACYJNA obowiązuje od 25.05.2018 r.

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.)., dalej jako „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) przetwarzanych w Urzędzie Gminy w Popielowie z/s ul. Opolska 13, 46-090 Popielów,  jest Wójt Gminy Popielów.
 2. W urzędzie Gminy w Popielowie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych (IOD). Kontakt listowny z IOD: Urząd Gminy w Popielowie, ul. Opolska 13, 46-090 Popielów, kontakt e-mail: 
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody, w celu/celach:
 1. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze;
 2. wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi;
 3. ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
 4. realizacji umów zawartych z kontrahentami Gminy Popielów;
 5. w niektórych przypadkach, dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora;
 6. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu wskazanym przy udzielaniu zgody.
 1. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
 1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Popielów przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Wójt Gminy Popielów.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 3.  W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana - narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
 7. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy wynika to ze szczegółowych przepisów prawa lub jest niezbędne dla zawarcia umowy.
 9. Klauzula informacyjna znajduje się również na stronie www.popielow.pl oraz bip.popielow.pl/3416/2279/ochrona-danych-osobowych.html

Klauzula informacyjna w związku korzystanie z aplikacji zoom

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (Art. 13 RODO)

UCZESTNIKÓW SPOTKAŃ ORGANIZOWANYCH ZA POMOCĄ KOMUNIKATORA ZOOM US

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) , informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Popielów, z siedzibą przy ul. Opolskiej  13, 46-090 Popielów, tel:  (77)  469 20 27, e-mail: ug@popielow.pl ( dalej: Administrator);
 2. 2.W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, może się Pani/Pan kontaktować z wyznaczonym przez Administratora  inspektorem ochrony danych listownie na adres Administratora z dopiskiem „IOD”,  oraz pod adresem mailowym: iod@popielow.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z wdrożeniem w Urzędzie Gminy Popielów narzędzia do komunikacji na odległość ZOOM US, na potrzeby zmniejszenia uciążliwości w komunikowaniu się, w szczególności umożliwienia Pani/Panu sprawnego konsultowania spraw,  organizacji spotkań, narad,  oraz wsparcia właściwej organizacji prac Komisji problemowych działających przy Urzędzie Gminy w Popielowie, w związku z koniecznością ograniczenia kontaktów bezpośrednich, a w konsekwencji ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej  COVID-19
 4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. c  RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze) w związku z koniecznością prawidłowej organizacji pracy,  w związku z art. 97 ust. 2 i 2a Kodeksu pracy,  oraz  art. 6 ust. 1 lit e RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi) tj. ograniczenia kontaktów bezpośrednich, a w konsekwencji ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19, w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych tzw. specustawą, rozporządzeniem ministra zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych będzie dostawca usługi Zoom Video Communication Inc. (Zoom), z którym mamy zawartą umowę powierzenia przetwarzania danych wraz z tzw. standardowymi klauzulami umownymi. Dane mogą zostać udostępnione również podmiotom i osobom, które biorą udział w organizowanych za pomocą ZOOM spotkaniach z Pani/Pana udziałem, w czasie rzeczywistym – dane z organizowanych spotkań nie podlegają utrwalaniu. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione również pomiotom i instytucjom, których dostęp do Pani/Pana danych możliwy jest w oparciu o obowiązujące przepisy prawa
 6. .Posiada Pani/Pan prawo do:
  a) dostępu do swoich danych,
  b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
  c) żądania usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia RODO
  d) ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 Rozporządzenia RODO
 7. Jeżeli uzna Pani/Pan, że dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z  wymogami prawa ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), 
 8. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na lokalizację serwera platformy komunikacyjnej ZOOM na terenie UE, będą w ramach nawiązanej komunikacji co do zasady przetwarzane na terenie UE, za wyjątkiem danych telemetrycznych (czyli np. o tym skąd dana osoba się łączy, ile danych przesyła, jakie komendy wydaje usłudze) oraz danych podstawowych osób którym zostały założone konta dostępowe w ZOOM,  wówczas dane te mogą zostać przesłane USA tj. do siedziby dostawcy usługi.
 9. Pani/Pana dane nie będą stanowiły podstawy do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym opartego na  profilowaniu.
 10. Dane osobowe uczestników spotkań przetwarzane będą w czasie rzeczywistym, tj. przez czas trwania spotkania, w którym bierze udział Uczestnik, za wyjątkiem sytuacji w których komunikacja odbywa się za pomocą chatu, wówczas prowadzona w ten sposób korespondencja będzie przechowywana przez czas niezbędny do jej udokumentowania. W przypadku osób, którym  zostały  zdefiniowane konta Administratora/Użytkownika platformy ZOOM, dane podstawowe niezbędne do zarejestrowania  konta przechowywane będę do czasu cofnięcia uprawnień na platformie ZOOM US.
 11. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne, w celu umożliwienia Pani/Panu  korzystania z komunikacji na odległość, za pomocą narzędzia ZOOM US. Konsekwencją odmowy podania danych będzie brak możliwości udziału w spotkaniach oraz korzystanie z ZOOM US.

Informacje na temat stosowania RODO w związku z realizacją spraw z zakresu spraw obywatelskich, w tym na temat korzystania z Systemów Rejestrów Państwowych (SRP)

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych)

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska).

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności)

 

Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego

Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego w Urzędzie Gminy w Popielowie

Wróć na początek strony