Konsultacje Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji OpolskiejWszystkich mieszkańców Aglomeracji Opolskiej zachęcamy do zapoznania się z projektem Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej oraz zgłaszania uwag i opinii na temat dokumentu w toku prowadzonych konsultacji społecznych.  

Czym są zintegrowane inwestycje terytorialne (ZIT)?
W okresie programowania funduszy unijnych przypadającym na lata 2014-2020 gminy, które postanowiły ze sobą współpracować w celu rozwiązywania wspólnych problemów, będą mogły skorzystać ze specjalnej puli środków w ramach regionalnych programów operacyjnych i realizować tzw. zintegrowane inwestycje terytorialne.
W województwie opolskim taką współpracę nawiązało 21 gmin tworzących Aglomerację Opolską, a na realizację ZIT przeznaczono ponad 71 mln euro w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
Środki te mogą być przeznaczone na działania dotyczące:
•    Ograniczenia niskiej emisji (budowa spójnego systemu dróg rowerowych, ułatwienia dla podróży multimodalnych, inwestycje sprzyjające zwiększeniu wykorzystywania transportu zbiorowego, budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego)
•    Zwiększenia efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Aglomeracji Opolskiej (termomodernizacja obiektów z wykorzystaniem OZE)
•    Ochrony dziedzictwa kulturowego w Aglomeracji Opolskiej
•    Wsparcia edukacji przedszkolnej
•    Wsparcia kształcenia ogólnego
•    Wsparcia kształcenia zawodowego
Warunkiem wykorzystania środków przeznaczonych na ZIT jest posiadanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, która wskaże cele i kierunki dla planowanych do realizacji działań.
Zapisy Strategii stanowią wynik porozumienia pomiędzy wszystkimi partnerami Aglomeracji Opolskiej i są spójne z RPO WO 2014-2020.
Uwagi i wnioski do dokumentu można składać na załączonym formularzu w terminie do 20 lutego 2015 roku w formie elektronicznej (na adres: ) bez konieczności opatrywania bezpiecznym podpisem elektronicznym lub pocztą na adres Biura Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska, ul. Horoszkiewicza 6, 45-301 Opole (decyduje data wpływu).

http://www.aglomeracja-opolska.pl/pl/content/konsultacje-strategii-zintegrowanych-inwestycji-terytorialnych-aglomeracji-opolskiej

DOCFormularz zgłaszania uwag do Strategii ZIT AO.doc (35,00KB)

PDFZałacznik nr 1 - syntetyczna diagnoza.pdf (7,57MB)

 

Zapraszamy do udziału w konsultacjach.

Wróć na początek strony