Zakończenie rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody w Starych Siołkowicach

W dniu 14 września 2018 r. zakończono realizację zadania „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody W Starych Siołkowicach” realizowanego w ramach projektu pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Popielów”

Całkowita wartość zadania w projekcie: 1 685 038,50 zł

Wartość dofinasowania: 858 596,20 zł

Wkład własny (pożyczka z WFOŚiGW w Opolu): 826 442,30 zł

Zadanie zrealizowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 5.4 Gospodarka wodno-ściekowa.

 

Opis zadania:

 

Przedmiotem zadania było dostarczenie mieszkańcom gm. Popielów wody o jakości odpowiadającej Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz. U. poz. 1989) w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

 

Kontenerowa Stacja Uzdatniania Wody w Starych Siołkowicach została wybudowana w 1994r. i pracowała w układzie jednostopniowego pompowania wody i jednostopniowej filtracji.                    W ramach przebudowy w 1999 r. dobudowano zbiornik retencyjny o pojemności 2*150 m3 i wprowadzono dwustopniowy układ pompowania wody. Z uwagi na zmieniające się przepisy dotyczące jakości wody do picia w 2008 r. wykonany został remont filtra poziomego, wyłączony hydrofor zmieniono na zbiornik reakcji. Wprowadzono dozowanie sprężonego powietrza i chemii KMnO4+NaOH przed zbiornik reakcji. Wprowadzono płukanie filtra powietrzem za pomocą dmuchaw oraz zastosowano osobną pompę płuczącą.

Projekt zakładał następujące prace:

 • wykonanie obudowy i uzbrojenie studni St.1a wraz z jej podłączeniem i zasilaniem,
 • wymianę obudowy i uzbrojenia studni St. 2,
 • wyłączenie z eksploatacji studni St. 1,
 • budowę nowej Automatycznej Kontenerowej Stacji Uzdatniania Wody Qu=60,0 m3/h,
 • remont i adaptację istniejącego odstojnika popłuczyn,
 • budowę nowego zbiornika neutralizacji,
 • budowę bezodpływowego zbiornika ścieków sanitarnych,
 • wykonanie rurociągów między obiektowych wod.-kan z wpięciem do istniejących rur,
 • wykonanie sieci i instalacji elektrycznych i wpięcie ich do istniejących sieci,
 • rozbudowę sterowania i automatyka pracy AKSUW,
 • rozbiórka starego i budowa nowego ogrodzenia systemowego,
 • rozbiórka i wykonanie nowego zagospodarowania terenu (drogi, chodniki, zieleń, oświetlenie)
 • remont i adaptacja istniejącego kontenera SUW na pomieszczenie przewoźnego agregatu prądotwórczego,
 • przeniesienie lub likwidacja istniejących obiektów wchodzących w kolizję z projektowanymi urządzeniami.
Wróć na początek strony