Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Popielów

loga_projektu.jpeg

W dniu 26 lutego br. Rada Gminy Popielów jednogłośnie uchwaliła Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Popielów.
Plan ten ma przyczynić się do osiągnięcia celów określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020, tj.  poprawy jakości powietrza na terenie Gminy, jak również:
•    redukcji emisji gazów cieplarnianych,
•    zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,
•    redukcji zużycia energii finalnej poprzez podniesienie efektywności energetycznej.
Na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gmina Popielów pozyskała dofinansowanie w wysokości 33 150 PLN  (85% wydatków kwalifikowalnych)  ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, Działania 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej. Całkowity koszt opracowania ww. dokumentu to 39 000 PLN, a wkład własny wynosi 5 850 PLN.
Umowę o dofinansowanie na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Dionizy Duszyński – Wójt Gminy Popielów podpisał  25 czerwca 2014 roku z Instytucją Wdrażającą - Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
W Planie wskazane zostały potencjalne źródła finasowania zadań zarówno inwestycyjnych jak i nie inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w ramach dążenia do gospodarki niskoemisyjnej. Podjęcie Planu umożliwi Gminie również ubieganie się o dofinansowanie ze środków zarówno krajowych, jak i europejskich.

Wróć na początek strony