.

Herb Gminy Popielów

P O D Z I Ę K O W A N I E

 

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Popielów!

    Dobiegła końca moja misja pełnienia funkcji Wójta Gminy Popielów. Po 32 latach wspólnego działania dla dobra mieszkańców, odchodzę na emeryturę. Nie rozstaję się jednak z działalnością na rzecz gminnej wspólnoty - będę nadal pełnił społecznie funkcję prezesa Zarządu Gminnego OSP.

    Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim, którzy współpracowali ze mną przez minione lata oraz tym, którzy w kolejnych wyborach udzielali mi poparcia i obdarzali zaufaniem w czasie głosowania. Dziękuję pracownikom urzędu gminy, radnym wszystkich kadencji, sołtysom, nauczycielom, pracownikom oświaty, kultury, opieki społecznej i służby zdrowia. Dziękuję przedsiębiorcom, rolnikom i działaczom społecznym wszystkich gminnych organizacji oraz strażakom i duchownym.

    Słowa podziękowania kieruję do władz urzędów i organów samorządowych powiatu i województwa za przychylność oraz wsparcie w wypełnianiu przeze mnie  obowiązków kierowania gminą. Dziękuję także wójtom i burmistrzom sąsiednich oraz zagranicznych gmin za współpracę i koleżeńską pomoc.

    Chcę również przekazać nowym władzom gminy, że swoje obietnice wyborcze wykonałem w pełni ze szczególną starannością, a moja wieloletnia wizja rozwoju gminy, którą realizowałem pod hasłem INTEGRACJA - ROZWÓJ - PRZYSZŁOŚĆ spełniła swoja rolę budowy przyjaznego miejsca do życia mieszkańców. Takiej satysfakcji z dobrze wykonanej pracy, życzę pani Sybilli Stelmach i jej współpracownikom.

Dionizy Duszyński

Wróć na początek strony