Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Gminie Popielów i w Gminie Lewin Brzeski

Logotyp projektu współfinansowanego z Unii Europejskiej. Kolejno od lewej strony logotyp Fundusze Europejskie Program Regionalny na niebieskim tle trzy gwiazdki w kolorach żółtym czerwonym i białym, następnie flaga Rzeczpospolitej Polski w kolorach białym u góry i czerwonym na dole, logotyp Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego na białym tle niebieski symbol Wieży Piastowskiej poniżej której dwie krzywe w kolorze żółtym symbolizujące rzekę Odrę i niebieski tekst Opolskie, następnie jest tekst Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne oraz flaga Unii Europejskiej żółte gwiazdki ułożone o okrąg na niebieskim tle.

Gmina Popielów
w partnerstwie z Gminą Lewin Brzeski oraz Samorządem Województwa Opolskiego

w ramach Osi priorytetowej III – Gospodarka niskoemisyjna
Działania 3.1 Strategie niskoemisyjne
Poddziałanie 3.1.2 Strategie niskoemisyjne w Aglomeracji Opolskiej
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego
 na lata 2014 – 2020
realizuje
projekt pn. „Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Gminie Popielów i w Gminie Lewin Brzeski”
współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Tytuł Projektu

Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Gminie Popielów i w Gminie Lewin Brzeski

Nr Umowy

RPOP.03.01.02-16-0001/18-00

Wartość Projektu

Ogółem: 12 685 509,86 zł
w tym środki z :

Unii Europejskiej  –  10 782 683,38 zł
budżetu Jednostek Samorządu Terytorialnego  – 1 902 826,48 zł

Okres realizacji

Od 2018 r. – do 2020r.

Cele Projektu

Głównym celem inwestycji jest poprawa jakości życia społeczności lokalnej poprzez ograniczenie zanieczyszczenia powietrza na obszarze Aglomeracji Opolskiej, wskutek rozbudowy infrastruktury dla ruchu rowerowego oraz pieszego. Realizacja projektu umożliwi mieszkańcom gmin objętych planowanym przedsięwzięciem bezpieczne korzystanie z alternatywnego środka transportu, jakim jest rower, co spowoduje ograniczenie ruchu samochodowego a w konsekwencji przyczyni się do poprawy jakości powietrza na obszarze objętym przedmiotową inwestycją. W wyniku realizacji inwestycji  oszacowano roczny spadek emisji CO2 na poziomie 170,07 Mg/rok. Wykonanie zaplanowanych działań doprowadzi do poprawy stanu infrastruktury rowerowej, a także zwiększy bezpieczeństwo w ruchu drogowym na terenie Gmin Popielów i Lewin Brzeski. Budowa ścieżek zapewni integrację z planowanymi i istniejącymi parkingami Bike & Ride i Park & Ride oraz centrami przesiadkowymi przy stacjach kolejowych i przystankach autobusowych zwiększy  się zainteresowanie zbiorowym transportem publicznym, który umożliwi dotarcie do tzw. Rdzenia komunikacyjnego jakim jest Opole. Wzmocni to oddziaływanie projektu i pomoże osiągnąć cel jakim jest zwiększenie użycia transportu rowerowego oraz publicznego wśród mieszkańców w zakresie dojazdów do pracy, szkoły i obiektów użyteczności publicznej.

Realizacja Projektu 

W ramach realizacji projektu powstanie:

 1. ścieżka rowerowa o szerokości 2,50 m (wzdłuż dróg wojewódzkich nr 457 i 458, drogi krajowej 94, dróg gminnych w Gminie Lewin Brzeski) o łącznej długości: 20,10 km (w tym 10,0 km na terenie gminy Popielów i 10,1 km na terenie gminy Lewin Brzeski)
 2. Parking Bike & Ride na łącznie 20 stanowisk postojowych w miejscowości Popielów oraz Stobrawa 
 3. oświetlenie ścieżki rowerowej w miejscach newralgicznych.

Współrealizatorzy   projektu:

 

 1. Gmina Popielów
          kontakt: ul. Opolska 13, 46-090 Popielów
          tel. 77 427 58 22, fax 77 427 58 38
 1. Gmina Lewin Brzeski
          kontakt: ul. Rynek 1, 49-340 Lewin Brzeski
          tel. 77 424 66 00, fax 77 424 66 38
 1. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
          kontakt: ul. Oleska 127, 45-231 Opole
          tel. 77 459 18 00, fax. 77 458 13 52

Koordynator projektu

Gmina Popielów (Lider projektu):
Irena Michno
Kierownik Referatu Budownictwa i Ochrony Środowiska
e-mail:
tel. (77) 427 58 50
kontakt: ul. Opolska 13, 46-090 Popielów

Gmina Lewin Brzeski:
Marcin Kulesza
Kierownik Wydziału Budownictwa i Inwestycji w Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim
e-mail: m.kulesza@lewin-brzeski.pl
tel. (77) 424 66 32
kontakt: ul. Rynek 1, 49-340 Lewin Brzeski

Wróć na początek strony