Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Opolu ogłasza Konkursów o zasięgu krajowym: Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.png

Przy ocenie gospodarstw brane  pod uwagę będą :

•             organizacja obejścia i podwórza gospodarstwa,
•             ład i porządek w obrębie podwórza, zabudowań i stanowisk pracy,
•             stan techniczny budynków inwentarskich i gospodarczych,
•             stan techniczny maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w gospodarstwie rolnym,
•             warunki obsługi i bytowania zwierząt gospodarskich,
•             wyposażenie w ubrania robocze i środki ochrony osobistej,
•             sposób przechowywania środków ochrony roślin i innych substancji niebezpiecznych,
•             estetyka gospodarstw,
•             zastosowane rozwiązania organizacyjne, technologiczne i techniczne wpływające na bezpieczeństwo osób pracujących i przebywających w gospodarstwie rolnym.

Konkurs będzie przebiegał w trzech etapach : powiatowym, wojewódzkim i centralnym.

Po każdym z etapów odbędzie się  uroczyste podsumowanie, podczas którego laureaci otrzymają atrakcyjne nagrody.

W ubiegłym roku grono sponsorów nagród liczyło ponad dwadzieścia firm i instytucji działających na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy w rolnictwie, które ufundowały nagrody w postaci sprzętu rolniczego, ogrodniczego m.in. kosiarki, wykaszarki, odkurzacze przemysłowe, piły, środki ochrony indywidualnej, itp.

Zwycięzca etapu centralnego otrzyma nagrodę główną Prezesa Kasy: w ubiegłym roku był to ciągnik rolniczy.

Osoby zainteresowane udziałem w konkursie w kategorii indywidualnej zapraszamy do imiennego zgłoszenia w terminie do 29 marca 2019 r. pod adresem właściwej miejscowo jednostki organizacyjnej Kasy (Oddziału Regionalnego lub Placówki Terenowej).

Regulamin i Formularz zgłoszenia dostępny jest na stronie internetowej: www.krus.gov.pl/prewencja  oraz we wszystkich jednostkach terenowych KRUS

Wróć na początek strony