PROGRAM MAMA 4 PLUS

mama4+.png

Program „Mama 4 PLUS” został przyjęty przez Sejm.

Głównym celem ustawy jest zapewnienie niezbędnych środków utrzymania osobom, które wychowywały dzieci w rodzinach wielodzietnych (co najmniej 4 dzieci), a które zrezygnowały z zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej albo ich nie podjęły ze względu na wychowywanie dzieci i co za tym idzie nie spełniają warunków do otrzymania najniższej emerytury.

strzałka.png

28 lutego 2019 r. na stronie:  www.opole.uw.gov.pl zostanie opublikowana zakładka pn. Program „Mama 4+", w której zostaną przedstawione informacje o Programie oraz wzory dokumentów do pobrania (wniosków, oświadczenia)

Ustawa zakłada możliwość przyznania rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego matkom, które urodziły i wychowały albo wychowały co najmniej czworo dzieci (dzieci własne, małżonka, przysposobione lub przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej niezawodowej), a także ojcom, którzy wychowali co najmniej czworo dzieci – w przypadku śmierci matki dziecka albo porzucenia przez nią dzieci lub w razie długotrwałego zaprzestania przez nią wychowywania dzieci, przy czym świadczeni to może być przyznane po spełnieniu dodatkowych warunków określonych w ustawie.

 Rodzicielskie świadczenie uzupełniające będzie ustalane na poziomie nie wyższym niż najniższa emerytura. W przypadku pobierania emerytury lub renty, w wysokości niższej od najniższej emerytury, świadczenie będzie stanowić jej dopełnienie w wysokości do wysokości najniższej emerytury.  O świadczenie będą mogły się ubiegać osoby w wieku wynoszącym co najmniej 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat – mężczyźni.

Wróć na początek strony