Zawiadomienie o wstępnym naborze wniosków o udzielenie dotacji na usunięcie wyrobów azbestowych z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Popielów

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ogłosił nabór wniosków w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest.

W związku z tym Gmina Popielów planuje wystąpić o dofinansowanie zadania w imieniu wszystkich zainteresowanych mieszkańców i przedsiębiorców, którzy użytkują na swojej posesji wyroby zawierające azbest i są ujęci w dokumentacji inwentaryzacyjnej Gminy Popielów.

Kwota dofinansowania zadania może stanowić do 100% jego kosztów kwalifikowanych (w tym do 50% ze środków NFOŚiGW, ze środków WFOŚiGW w Opolu do 50 % kwoty dofinansowania).

W przypadku, gdy kwota dofinansowania będzie poniżej 100% kosztów kwalifikowanych, posiadacz nieruchomości zobowiązany jest pokryć różnicę kosztów całości zadania wynikającego z umowy, która zostanie z nim zawarta. Wymagany wkład należy wpłacić na konto Gminy Popielów przed rozpoczęciem zadania.

Kosztami kwalifikowanymi zadania, tzn. takimi, na które można uzyskać dofinansowanie są koszty dotyczące prac: demontażu, transportu, zbierania i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest.

W przypadku wniosku złożonego przez przedsiębiorcę, koniecznym jest załączenie stosownej informacji na temat otrzymanej, bądź nie pomocy publicznej.

Wnioski o udzielenie dotacji na zadania związane z usuwaniem wyrobów azbestowych należy składać w terminie od 10.06.2019r. do 21.06.2019r. w Urzędzie Gminy Popielówul. Opolska 13, 46-090 Popielów, w sekretariacie  na formularzu wniosku, który można pobrać w Urzędzie Gminy w Popielów lub pobrać ze strony internetowej: www.popielow.pl – zakładka Aktualności.

Podmiot ubiegający się o dotację składa jeden egzemplarz papierowej wersji wniosku o udzielenie dotacji wraz z wymaganymi załącznikami. W przypadku kserokopii dokumentów stanowiących załączniki do wniosku, wymagane jest oświadczenie wnioskodawcy, że kopie te są zgodne z oryginałem.

Wnioski bez wymaganych załączników, niekompletne oraz złożone po upływie w/w terminu nie podlegają procedurze oceny i będą zwracane Wnioskodawcy.

Dotacja będzie udzielana w formie bezgotówkowej, tj. poprzez sfinansowanie prac polegających na demontażu, zbieraniu, transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest.

Złożone wnioski weryfikowane będą przez Komisję ds. oceny wniosków. O kolejności wyboru wniosku do dofinansowania decydować będzie stopień oceny i pilności wymiany pokryć dachowych a także data wpływu do Urzędu Gminy Popielów kompletnego wniosku.

UWAGA!

Program realizowany będzie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Gminy Popielów o dofinansowanie zadania z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. W przypadku, gdy wniosek Gminy Popielów nie zostanie zakwalifikowany do realizacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu,  zadanie nie będzie realizowane, a konkurs zostanie unieważniony.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Popielowie – pokój nr 11 lub pod numerem tel. 77 427 58 53

DOCWniosek o udzielenie dotacji na usunięcie azbestu.doc (77,00KB)
DOCOcena stanu możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.doc (72,00KB)
DOCZgłoszenie budowy obiektów lub wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę.doc (62,00KB)
DOCXOświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane b3.docx (41,23KB)

Wróć na początek strony