WZNOWIONY NABÓR WNIOSKÓW NA USUNIĘCIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu wznawia nabór wniosków w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest.

Wnioski o udzielenie dotacji na zadania związane z usuwaniem wyrobów azbestowych należy składać w terminie od 17.07.2019r. do 26.07.2019r. w Urzędzie Gminy Popielówul. Opolska 13, 46-090 Popielów, w sekretariacie  na formularzu wniosku, który można pobrać w Urzędzie Gminy w Popielowie lub pobrać poniżej.

Podmiot ubiegający się o dotację składa jeden egzemplarz papierowej wersji wniosku o udzielenie dotacji wraz z wymaganymi załącznikami. W przypadku kserokopii dokumentów stanowiących załączniki do wniosku, wymagane jest oświadczenie wnioskodawcy, że kopie te są zgodne z oryginałem.

Wnioski bez wymaganych załączników, niekompletne oraz złożone po upływie w/w terminu nie podlegają procedurze oceny i będą zwracane Wnioskodawcy.

Dotacja będzie udzielana w formie bezgotówkowej, tj. poprzez sfinansowanie prac polegających na demontażu, zbieraniu, transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest.

Złożone wnioski weryfikowane będą przez Komisję ds. oceny wniosków. O kolejności wyboru wniosku do dofinansowania decydować będzie stopień oceny i pilności wymiany pokryć dachowych a także data wpływu do Urzędu Gminy Popielów kompletnego wniosku.

UWAGA!

Mieszkańcy, którzy posiadają wyroby azbestowe przeznaczone do demontażu, zgodnie  z wymaganymi załącznikami -  muszą złożyć w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Opolu zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających decyzji o pozwoleniu na budowę, którego kserokopię wraz z wnioskiem składają w Urzędzie Gminy  w Popielowie.

Program realizowany będzie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Gminy Popielów o dofinansowanie zadania z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. W przypadku, gdy wniosek Gminy Popielów nie zostanie zakwalifikowany do realizacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu,  zadanie nie będzie realizowane, a konkurs zostanie unieważniony.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Popielowie – pokój nr 11 lub pod numerem tel. 77 427 58 53

DOCWniosek o udzielenie dotacji na usunięcie azbestu.doc (77,00KB)
DOCOcena stanu możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.doc (72,00KB)
DOCZgłoszenie budowy obiektów lub wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę.doc (62,00KB)
 

Wróć na początek strony