STYPENDIUM SZKOLNE DLA UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

O pomoc ubiegać się mogą uczniowie zamieszkujący na terenie Gminy Popielów. Wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może wynosić więcej niż 528 zł netto w miesiącu poprzedzającym składanie wniosku.

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w siedzibie Urzędu Gminy w Popielowie pok.21 lub Sekretariat.

Termin składania wniosków w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2019r.

Druk aktualnego wniosku można uzyskać w Urzędzie Gminy - pok. 21 lub pobrać ze strony internetowej www.popielow.pl (zakładka dla mieszkańca – formularze – pomoc materialna dla uczniów - stypendium szkolne).

Informacje :  nr tel. 77 427 58 28, 77 427 58 35   lub  pok. 21

Urząd Gminy w Popielowie

Wróć na początek strony