Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej – nabór wniosków

Gmina Popielów zamierza złożyć wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie zadania w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. Celem programu jest rozwój systemów zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych z rolnictwa.

Program przewiduje dofinansowanie w formie dotacji do 100% kosztów kwalifikowalnych.

Udzielona pomoc będzie stanowiła pomoc de minimis w rolnictwie zgodnie z zasadami pomocy publicznej określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z dnia 24.12.2013 r., str. 9, z późn. zm.: Dz. Urz. UE L I 51  z dnia 22.02.2019 r., str.1) lub rozporządzenia Komisji (EU) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352, 24.12.2013 r., str. 1).

Posiadacze odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach oraz typu Big Bag powinni złożyć wniosek do dnia 22.11.2019 r.

Program nie przewiduje dofinansowania zbiórki odpadów po środkach ochrony roślin!

Planowany termin realizacji zadania to rok 2020.

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy w Popielowie przy ul. Opolskiej 13.

Wnioski złożone po wyznaczonym terminie nie zostaną uwzględnione w składanym przez Gminę Popielów wniosku o dotację do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Zadanie będzie realizowane pod warunkiem uzyskania przez Gminę Popielów dofinansowania z NFOSiGW w Warszawie.

Wzór wniosku z załącznikami można pobrać poniżej lub osobiście w Urzędzie Gminy Popielów w pokoju nr 11.

PDFKlauzula informacyjna z art 13 RODO.pdf (533,17KB)
DOCXwniosek-mieszkanca-folie-rolnicze.docx (22,37KB)
DOCXoswiadczenie-o-pomocy-de-minimis.docx (17,21KB)
 

Wróć na początek strony