Inwentaryzacja przyrodnicza Gminy Popielów oraz zabezpieczenie, pielęgnacja i oznakowanie wskazanych pomników przyrody i cennych przyrodniczo drzew

Logotyp projektu współfinansowanego z Unii Europejskiej. Kolejno od lewej strony logotyp Fundusze Europejskie Program Regionalny na niebieskim tle trzy gwiazdki w kolorach żółtym czerwonym i białym, następnie flaga Rzeczpospolitej Polski w kolorach białym u góry i czerwonym na dole, logotyp Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego na białym tle niebieski symbol Wieży Piastowskiej poniżej której dwie krzywe w kolorze żółtym symbolizujące rzekę Odrę i niebieski tekst Opolskie, następnie jest tekst Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne oraz flaga Unii Europejskiej żółte gwiazdki ułożone o okrąg na niebieskim tle.

Gmina Popielów
w ramach Osi priorytetowej V – Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego
Działanie 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego
 na lata 2014 – 2020
realizuje
projekt pn. „Inwentaryzacja przyrodnicza Gminy Popielów oraz zabezpieczenie, pielęgnacja i oznakowanie wskazanych pomników przyrody i cennych przyrodniczo drzew”
współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Tytuł Projektu

Inwentaryzacja przyrodnicza Gminy Popielów oraz zabezpieczenie, pielęgnacja i oznakowanie wskazanych pomników przyrody i cennych przyrodniczo drzew

Nr Umowy

RPOP.05.01.00-16-0004/18-00

Wartość Projektu

Ogółem: 166 487,00 zł
w tym środki z :
Unii Europejskiej  –  141 513 95 zł
budżetu Jednostek Samorządu Terytorialnego  – 24 973,05 zł

Okres realizacji

Od 2018 r. – do 2020r.

Cele Projektu

Celem głównym projektu jest wzmocnienie mechanizmów ochrony bioróżnorodności, poprzez działania skierowane na identyfikację potrzeb środowiska naturalnego (inwentaryzację przyrodniczą) oraz ochronę drzew sędziwych na terenie gminy Popielów.

Realizacja Projektu 

Zakres rzeczowy projektu obejmuje następujące pozycje:

 • Inwentaryzacja Pomników Przyrody    

Wykonanie inwentaryzacji i opisu wszystkich istniejących pomników z wykorzystaniem metody VTA – „wizualnej oceny stanu drzewa”, zebranie danych: dendrometrycznych (obwód, wysokość, itp.), współrzędnych GPS, dokumentacji fotograficznej, oraz wskazań do pielęgnacji, zabezpieczeń lub innych rozwiązań.

 • Ekspertyzy        

Wykonane przez arborystę – diagnostę ekspertyzy stanu drzew obejmuje 13 sędziwych drzew na terenie Gminy Popielów. Z inwentaryzacji ogólnej wybrane zostaną drzewa - pomniki przyrody spośród istniejących, jak i proponowanych drzew do objęcia ochroną, w przypadku których istnieje wątpliwość, co do ich stabilności i ewentualnego zagrożenia dla otoczenia.

 • Pielęgnacja

Pielęgnacja drzew ma na celu zwiększenie ich stabilności i usunięcie zagrożenia zawaleniem się drzewa lub obłamaniu konarów. Konserwacja będzie wykonana za pomocą technik alpinistycznych, w sposób zgodny z najnowszą wiedzą na ten temat. Obejmie takie zabiegi jak usuwanie martwych gałęzi, cięcia poprawiające statykę drzewa, zakładanie wiązań elastycznych i innych zabezpieczeń. Konserwacja obejmie 13 drzew na terenie Gminy Popielów. Będą to drzewa rosnące w miejscach o znacznym natężeniu ruchu, gdzie ważne jest bezpieczeństwo; zostaną one również wybrane pod kątem znaczenia dla krajobrazu i przyrody.

 • Pielęgnacja - wyposażenie       

Zaplanowane w projekcie główne zabiegi pielęgnacyjne, pozwolą na zwiększenie stabilności i usunięcie zagrożeń związanych z zawaleniem się drzew. Ze względu jednak na fakt, że drzewa są organizmami żywymi, które podlegają ciągłemu wzrostowi, w projekcie przewidziano również zakup sprzętu do pielęgnacji, która pozwoli na podtrzymanie efektów głównych prac pielęgnacyjnych, będących następstwem inwentaryzacji i ekspertyz przewidzianych w projekcie. Dzięki zakupionemu wyposażeniu pracownicy zajmujący się zielenią na terenie gminy Popielów, będą mieli narzędzia do skutecznej pielęgnacji drzew, co pozwoli na jeszcze skuteczniejsze zabezpieczenie i właściwą opiekę nad drzewami.

 • Seria kampanii edukacyjno-informacyjnych dot. prawidłowej pielęgnacji drzew i ochrony bioróżnorodności              

Kampanie będą składały się z działań skierowanych do wszystkich grup wiekowych (dzieci, młodzież i dorośli)

 • Oznakowanie pomników przyrody

Kwestie oznakowania pomników przyrody reguluje rozporządzenie ministra środowiska z dnia 10 grudnia 2004 r. Dla drzew będących pomnikami stosuje się tabliczkę, zwyczaj zamieszczana jest ona na drzewie. Dla alei drzew będących skupiskiem stosuje się tablice często umieszczane na początku i końcu obiektu liniowego/grupy. Niektóre spośród drzew - pomników przyrody terenu Gminy Popielów są znane, rosną w miejscach ogólnie dostępnych; co do pozostałych istnieje potrzeba udostępnienia i ukierunkowania ruchu turystycznego. W tym celu konieczne będzie oznakowanie drzew, usytuowanie tablic kierunkowych ułatwiających ich odnalezienie w terenie.

 • Inwentaryzacja przyrodnicza Gminy Popielów
 1. Inwentaryzacja przyrodnicza jest punktem wyjścia do planowania różnorodnych form ochrony przyrody. Inwentaryzacja przyrodnicza jest również podstawą zrównoważonego rozwoju na poziomie lokalnym (gminy, powiaty). Brak elementarnego rozpoznania przyrodniczego jest wielokrotnie przyczyną konfliktów dotyczących lokalizacji poszczególnych inwestycji. Obszary atrakcyjne przyrodniczo mogą być podstawą rozwoju turystyki i ekoedukacji (ścieżki przyrodnicze, dydaktyczne). Inwentaryzacja przyrodnicza Gminy Popielów będzie polegała na spisie podstawowych elementów przyrody Gminy Popielów ze szczególnym uwzględnieniem gatunków zagrożonych występujących na terenie gminy, wymienionych w Dyrektywie Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 w sprawie ochrony dzikiego ptactwa oraz Dyrektywie Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory.

Współrealizatorzy   projektu:

 

 1. Gmina Popielów
          kontakt: ul. Opolska 13, 46-090 Popielów
          tel. 77 427 58 22, fax 77 427 58 38
 1. Gmina Lewin Brzeski
          kontakt: ul. Rynek 1, 49-340 Lewin Brzeski
          tel. 77 424 66 00, fax 77 424 66 38
 1. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
          kontakt: ul. Oleska 127, 45-231 Opole
          tel. 77 459 18 00, fax. 77 458 13 52

Koordynator projektu

Irena Michno
Kierownik Referatu Budownictwa w Urzędzie Gminy w Popielowie
e-mail:
tel. (77) 427 58 50
kontakt: ul. Opolska 13, 46-090 Popielów

Wróć na początek strony