2008.09.03 - Program - Uczeń na wsi


Wójt Gminy Popielów informuje


wnioski o dofinansowanie kosztów nauki w ramach programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

„UCZEŃ NA WSI – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkałe gminy wiejskie oraz gminy miejsko – wiejskie”

przyjmowane będą do dnia 30 września 2008r.

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w PopielowieO dofinansowanie kosztów nauki w ramach programu może ubiegać się osoba niepełnosprawna, która:
1.    posiada ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu         niepełnosprawności,
2.    pobiera naukę w szkole podstawowej, gimnazjum lub w szkole ponadgimnazjalnej (z wyłączeniem szkoły policealnej),
3.    posiada stałe zameldowanie na terenie gminy Popielów,
4.    w przeszłości nie była stroną umowy zawartej z PFRON, którą rozwiązała z przyczyn leżących po jej stronie,
Średnie miesięczne dochody brutto osoby składającej wniosek nie mogą przekroczyć kwoty 120% najniższego wynagrodzenia przypadającego na jednego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym, tj. kwoty 1123,20zł ( kwota obowiązująca w grudniu 2007r.)  

W przypadku nieletnich niepełnosprawnych dzieci i młodzieży uprawnionym do ubiegania się o przyznanie dofinansowania kosztów nauki jest rodzic lub opiekun prawny.
Maksymalna wysokość dofinansowania w ciągu roku szkolnego 2008/2009 nie przekroczy:
1.    dla ucznia szkoły podstawowej lub gimnazjalnej – kwoty 2000 zł
2.    dla ucznia szkoły ponadgimnazjalnej – kwoty 3000 zł,
3.    dla ucznia szkoły ponadgimnazjalnej, zobowiązanego do uiszczenia opłat za naukę (czesnego) – kwoty 4000 zł.Przyznana ze środków PFRON pomoc finansowa, może obejmować koszty:
1.    zakupu przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę,
2.    uczestnictwa w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej lub psychicznej (w tym wakacyjne obozy rehabilitacyjne),
3.    związane z dostępem do Internetu (instalacja i abonament),
(w ramach programu wykluczona została możliwość zakupu sprzętu komputerowego!)
4.    kursów doszkalających w zakresie programu nauczania oraz kursów językowych (w przypadku kursów organizowanych poza miejscem zamieszkania ucznia, dofinansowaniu mogą podlegać również koszty dojazdu, zakwaterowania, wyżywienia),
5.    wyjazdów organizowanych w ramach zajęć szkolnych, z zastrzeżeniem pkt.2.
Tylko w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych przyznana pomoc finansowa może obejmować dodatkowo następujące koszty:

1.    opłaty za naukę (czesne)
2.    zakwaterowania (gdy uczeń pobiera naukę poza miejscem stałego zamieszkania),
3.    dojazdów do szkoły.
Wnioski o dofinansowanie kosztów nauki ucznia niepełnosprawnego można pobrać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Popielowie ul. Powstańców 12 lub ze strony internetowej Gminy Popielów: www.bip.popielow.pl lub ze strony internetowej PFRON: www.pfron.org.pl (zakładka ”programy i zadania PFRON” /UCZEŃ NA WSI/ załączniki).
Prawidłowo wypełnione Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać do 30 września 2008 roku w Ośrodku Pomocy Społecznej w Popielowie od poniedziałku do piątku w godzinach 715 – 1515 tel. /077/ 427-57-10
Pomoc finansowa na dofinansowanie kosztów nauki zostanie przyznana na podstawie indywidualnie zawieranych umów pomiędzy Gminą a Wnioskodawcą.
Podpisanie tych umów nastąpi w terminie 30 dni od daty zawarcia pomiędzy PFRON a Gminą Popielów umowy określającej wysokość przyznanych Gminie środków finansowych na realizację programu „Uczeń na wsi”.
W przypadku przyznania Gminie Popielów przez PFRON niewystarczających środków, kwota przyznanej pomocy finansowej indywidualnym Wnioskodawcom może być niższa od wskazanej przez nich we wniosku.
W przypadku niezakwalifikowania Gminy Popielów do realizacji programu „Uczeń na wsi” Wnioski o dofinansowanie kosztów nauki będą zwracane Wnioskodawcom drogą pocztową.          

DOCWniosek Uczen na Wsi.doc (898,50KB)        

Wróć na początek strony