Uchwała Nr XV/89/2019 Rady Gminy Popielów z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Popielów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020

Uchwała Nr XV/89/2019
Rady Gminy Popielów
z dnia 28 listopada 2019 r.
w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Popielów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020


Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19, art. 9 ust. 1, art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) w związku z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. 
Przyjmuje się „Roczny program współpracy Gminy Popielów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Gminy


Joanna Widacha-Cichoń 
 

Załącznik do uchwały Nr XV/89/2019
Rady Gminy Popielów
z dnia 28 listopada 2019 r.
ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY POPIELÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK 2020

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. 
Ilekroć w niniejszym „Programie współpracy Gminy Popielów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”, zwanym dalej „Programem”, jest mowa o:
1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.);
2) działalności pożytku publicznego – należy przez to rozumieć działalność określoną w art. 3 ust. 1 ustawy;
3) podmiotach programu- należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy;
4) Programie – należy przez to rozumieć Uchwałę Rady Gminy Popielów w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Popielów z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie: na rok 2020;
5) konkursie – należy przez to rozumieć otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych, o którym mowa w art. 11 ust. 2 i w art. 13 ustawy;
6) trybie pozakonkursowym – należy przez to rozumieć tryb zlecania realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym poza konkursem ofert, określony w art. 19a ustawy;
7) Gminie – rozumie się przez to Gminę Popielów;
8) Wójcie- należy przez to rozumieć Wójta Gminy Popielów;
9) Radzie – rozumie się przez to Radę Gminy Popielów.
Rozdział 2.
Cele główne i szczegółowe programu
§ 2. 
1. Celem głównym programu jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców Gminy, wzmacnianie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, budowanie partnerstwa oraz wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji ważnych celów społecznych.
2. Celami szczegółowymi programu jest:
a) poprawa jakości życia i pełniejsze zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy poprzez zwiększanie aktywności organizacji;
b) stworzenie warunków do powstania inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnej;
c) wykorzystanie potencjału i możliwości organizacji pozarządowych;
d) otwarcie na innowacyjność i konkurencyjność w wykonywaniu zadań publicznych;
e) integracja organizacji realizujących zadania publiczne;
f) promowanie i wzmacnianie postaw obywatelskich;
g) racjonalne wykorzystanie publicznych środków finansowych;
h) wzmocnienie potencjału organizacji oraz rozwój wolontariatu.
Rozdział 3.
Zasady współpracy
§ 3. 
Współpraca Gminy z organizacjami odbywa się na zasadach:
1) pomocniczości – oznacza, że Gmina powierza organizacjom realizację zadań własnych, a organizacje zapewniają ich wykonanie w sposób ekonomiczny, profesjonalny i terminowy;
2) suwerenności stron – oznacza, że stosunki pomiędzy Gminą a organizacjami kształtowane będą z poszanowaniem wzajemnej autonomii i niezależności w swojej działalności statutowej;
3) partnerstwa – oznacza dobrowolną współpracę równorzędnych sobie podmiotów w rozwiązywaniu wspólnie zdefiniowanych problemów i osiąganiu razem wytyczonych celów;
4) efektywności – oznacza wspólne dążenie do osiągnięcia możliwie największych efektów realizacji zadań publicznych;
5) uczciwej konkurencji – oznacza wymóg udzielania tych samych informacji odnośnie wykonywanych działań zarówno przez podmioty publiczne jak i niepubliczne, a także obowiązek stosowania tych samych kryteriów przy dokonywaniu oceny tych działań i podejmowaniu decyzji odnośnie ich finansowania;
6) jawności – oznacza, że wszystkie możliwości współpracy gminy z organizacjami są powszechnie wiadome i dostępne oraz jasne i zrozumiałe w zakresie stosowanych procedur i kryteriów podejmowania decyzji.
Rozdział 4.
Zakres przedmiotowy
§ 4. 
Współpraca Gminy Popielów z organizacjami pozarządowymi dotyczy realizacji zadań publicznych określonych w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie odpowiadającym zadaniom gminy.
Rozdział 5.
Formy współpracy
§ 5. 
1. Współpraca Gminy Popielów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego może mieć charakter pozafinansowy i finansowy. Pozafinansowe formy współpracy Gminy Popielów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy to:
a) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków;
b) konsultowanie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji;
c) udzielanie rekomendacji organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy, współpracującym z gminą, które ubiegają się o dofinansowanie z innych źródeł;
d) udostępnianie organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy, pomieszczeń Urzędu Gminy w celu odbywania spotkań i realizacji projektów służących mieszkańcom;
e) informowanie o zadaniach publicznych, które będą realizowane w danym roku wraz z podaniem wysokości środków przeznaczonych z budżetu Gminy na realizację tych zadań, oraz o ogłaszanych konkursach ofert na projekty realizacji zadań publicznych, a także sposobach ich rozstrzygnięć;
f) promowanie osiągnięć i działalności organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, prowadzonej na rzecz mieszkańców oraz informowanie o realizowanych przez nie projektach;
g) założenie i prowadzenie przez Gminę Popielów bazy danych organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy realizujących zadania publiczne;
h) tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 oraz przedstawicieli właściwych organów administracji publicznej;
i) partnerstwo i współpraca w projektach.
2. Współpraca o charakterze finansowym, polegająca na zlecaniu realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie, może odbywać się w formach:
a) powierzenia wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji;
b) wspierania wykonywania takich zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji;
c) zlecenia realizacji zadania publicznego odbywa się w trybie ogłaszanych przez Wójta Gminy Popielów otwartych konkursów ofert lub w trybie zamówienia publicznego;
d) zawieranie umów o wykonanie inicjatywy lokalnej na zasadach określonych w ustawie.
Rozdział 6.
Priorytetowe zadania publiczne
§ 6. 
1. Współpraca z organizacjami pozarządowymi dotyczy zadań określonych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,  w tym zadań:
1) w obszarze oświaty, wychowania i kultury fizycznej ,w szczególności takich jak:
a) upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć w różnych dyscyplinach sportu;
b) wspieranie imprez sportowych i zawodów sportowych;
c) rozwijanie różnych form współzawodnictwa sportowego.
2) w obszarze ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej, w szczególności takich jak:
a) pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych i starszych, zamieszkałych na terenie Gminy Popielów;
b) rehabilitacja lecznicza dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych;
c) prowadzenie działań na rzecz dożywiania;
d) pozyskiwanie magazynowanie, dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych.
3) w obszarze profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i przemocy w rodzinie, w szczególności takich jak:
a) prowadzenie zajęć i programów o charakterze profilaktyki alkoholowej i narkomanii;
b) wspieranie rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym organizowanie pomocy i prowadzenie poradnictwa dla tych rodzin i osób, organizowanie różnorodnych form edukacji społecznej dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych;
c) wspieranie organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
4) w obszarze „Kultura i Sztuka” :
a) wspólne przedsięwzięcia jednostek kultury z organizacjami pozarządowymi;
b) organizacja imprez historyczno-edukacyjnych promujących wiedzę o dorobku materialnym i kulturowym regionu;
c) wspieranie inicjatyw kulturalnych, w tym twórczości amatorskiej;
d) działalność na rzecz lokalnych mniejszości narodowych i ochrony dziedzictwa kulturowego;
e) upowszechnianie i popularyzacja lokalnej twórczości oraz walorów gminy;
f) wspieranie prezentacji wydarzeń artystycznych o nowatorskim charakterze.
5) w obszarze turystyki i wypoczynku:
a) wspieranie działań promujących gminę;
b) wydawanie materiałów promocyjnych (mapy, foldery, albumy, widokówki itp.).
6) w obszarze rozwoju i odnowy wsi:
a) wspieranie działań promujących ideę odnowy wsi i promocję wsi i społeczności wiejskiej;
b) budowanie społeczeństwa informacyjnego: wspieranie działań w zakresie tworzenia stron internetowych wsi jako platformy komunikacyjnej.
7) działania na rzecz dzieci, młodzieży i rodziny.
8) aktywizacja społeczna seniorów poprzez wspieranie działalności,  poprawy jakości życia  zwiększenie aktywności i integracji  środowiska seniorów.
9) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami .
a) wspieranie imprez i przedsięwzięć rozwijających współpracę z gminami partnerskimi i zaprzyjaźnionymi;
b) wspieranie międzynarodowych imprez rekreacyjno-sportowych oraz spotkań mających na celu upowszechnianie rozwoju kultury, sztuki i tradycji.
10) promocja i organizacja wolontariatu, w tym upowszechnianie wolontariatu.
11) wspieranie w formie dotacji wysokości wkładu własnego organizacji w przypadku złożenia wniosku o przyznanie pomocy i przystąpienia do konkursu ofert ogłaszanych przez inne podmioty.
2. Zadania priorytetowe określone w ust. 1 pkt 1-11 nie stanowią jedynego kryterium podjęcia współpracy i mogą być rozszerzone na inne zadania publiczne
Rozdział 7.
Okres realizacji programu
§ 7. 
Gmina Popielów realizuje zadania publiczne we współpracy z organizacjami na podstawie rocznego programu współpracy i działania te obejmują rok kalendarzowy 2020.
Rozdział 8.
Sposób realizacji programu
§ 8. 
1. Zlecanie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym lub innym podmiotom odbywać się będzie na zasadach określonych w ustawie w trybie otwartego konkursu ofert, chyba że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania zadania lub można je wykonać efektywniej w inny sposób.
2. Organizacje pozarządowe lub inne podmioty mogą z własnej inicjatywy złożyć gminie ofertę realizacji zadań publicznych.
3. Gmina rozpatruje w trybie art. 12 ustawy celowość zgłoszonych zadań publicznych, o których mowa w ust. 2 biorąc pod uwagę stopień w jakim wniosek odpowiada priorytetowym zadaniom publicznym, zapewnienie wysokiej jakości wykonania danego zadania, dostępność środków finansowych na jego realizację oraz korzyści wynikające z realizacji tego zadania przez podmioty Programu.
4. Jeżeli dane zadanie można realizować efektywniej, powierzenie może nastąpić w innym trybie niż udzielenie dotacji w drodze otwartego konkursu ofert, w szczególności poprzez zakup usług na zasadach i w trybie określonych w przepisach o zamówieniach publicznych.
5. Na wniosek organizacji pozarządowej lub innego podmiotu Wójt Gminy może zlecić realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym w trybie dotacji.
6. Zadanie publiczne może być realizowane w ramach inicjatywy lokalnej zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy.
7. Program ma charakter otwarty i zakłada możliwość uwzględnienia nowych form współpracy i doskonalenia tych, które zostały określone.
Rozdział 9.
Wysokość środków przeznaczonych na realizację programu
§ 9. 
1. Gmina współpracując z organizacjami w ramach uchwalonego programu planuje przeznaczyć w 2020 roku kwotę 335.000 zł.
2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych w trybie art. 19a ustawy, stanowić będzie najwyżej 20% dotacji planowanych w roku 2020 na realizację zadań publicznych przez organizacje.
Rozdział 10.
Sposób oceny realizacji programu
§ 10. 
Miernikami efektywności realizacji Programu w danym roku będą informacje dotyczące szczególności:
1) liczby organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne na rzecz lokalnej społeczności;
2) liczby osób zaangażowanych w realizację zadań publicznych (w tym wolontariuszy);
3) liczby osób, które były adresatami różnych działań publicznych;
4) wysokości środków finansowych przeznaczonych z budżetu Gminy na realizację tych zadań;
5) łącznej wielkości środków finansowych zaangażowanych przez organizacje pozarządowe w realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców Gminy;
6) liczba projektów aktów prawa miejscowego stanowionych przez Radę, konsultowanych przez organizacje.
Rozdział 11.
Informacja o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji
§ 11. 
Roczny program współpracy Gminy Popielów z organizacjami został opracowany po konsultacjach przeprowadzonych w sposób określony uchwałą Nr XLIII/299/2010 Rady Gminy z dnia 23 września 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. W celu uzyskania uwag i propozycji od organizacji, projekt Programu został zamieszczony na stronie internetowej gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej a także został przesyłany na wniosek przedstawicielom jednostek pożytku publicznego i organizacji pozarządowych, które brały udział w otwartych konkursach w latach poprzednich, za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Rozdział 12.
Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert
§ 12. 
1. Komisje konkursowe powoływane są przez Wójta Gminy celem opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach.
2. Do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. (Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm) dotyczące wyłączenia pracownika.
3. W pracach komisji mogą brać udział z głosem doradczym także inne osoby, posiadające doświadczenie w realizacji zadań będących przedmiotem konkursu.
4. Komisja konkursowa rozpatruje oferty w terminie podanym w ogłoszeniu konkursowym.
5. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący Komisji
6. Komisja obraduje na posiedzeniach zamkniętych, bez udziału oferentów.
7. Na pierwszym posiedzeniu Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.
8. Komisja podejmuje rozstrzygnięcia w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy pełnego składu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
9. Rozstrzygnięcie Komisji nie jest wiążące dla Wójta Gminy Popielów
10. Za uczestnictwo w pracach Komisji jej członkowie nie otrzymują wynagrodzenia ani zwrotu kosztów podróży.
 

PDFUchwała Nr XV-89-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Popielów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku na rok 2020.pdf (2,36MB)

Wróć na początek strony