Badacze Bioróżnorodności

Grupa Seniorów z Gminy Popielów w dniu 10.02.2020 r. uczestniczyła w międzypokoleniowych lekcjach bioróżnorodności na terenie zespołu pałacowo - parkowego w Mosznej w ramach projektu pn. „Śladami bioróżnorodności w sercu opolszczyzny – bogactwo przyrody gmin Strzeleczki, Krapkowice oraz powiatu krapkowickiego”.

Uczestnicy lekcji poznali interesujące gatunki flory i fauny, w tym gatunki objęte ochroną oraz sposoby dbania o bioróżnorodność i przyrodę. Również w ramach lekcji seniorzy zwiedzili wnętrza zamku wraz z przewodnikiem, który przybliżył historię hrabiowskiego rodu Winckler.

Całość lekcji zakończyła się uroczystym obiadem we wnętrzach zamku.

Projekt „Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V – Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 5.1- Ochrona różnorodności biologicznej.

 

Wróć na początek strony