Uchwała Nr XIX/135/2020 Rady Gminy Popielów z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia za pracę dla Wójta Gminy Popielów Pani Sybilli Stelmach

Uchwała Nr XIX/135/2020
Rady Gminy Popielów
z dnia 20 lutego 2020 r.
w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia za pracę dla Wójta Gminy Popielów Pani Sybilli Stelmach


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.1282 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 936) Rada Gminy Popielów uchwala co następuje:
§ 1. 
Ustala się wynagrodzenie miesięczne dla Wójta Gminy Popielów Pani Sybilli Stelmach w następującej wysokości:
1) wynagrodzenie zasadnicze - 4.700 zł,
2) dodatek funkcyjny - 1.900 zł,
3) dodatek za wieloletnią pracę - 940 zł,
4) dodatek specjalny w wysokości 40 % łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego - 2.640 zł.
§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Referatowi Organizacyjnemu Urzędu Gminy.
§ 3. 
Traci moc uchwała Rady Gminy Nr II/6/2018 z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia za pracę dla Wójta Gminy Popielów Pani Sybilli Stelmach.
§ 4. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy


Joanna Widacha-Cichoń 

PDFUchwała Nr XIX-135-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia za pracę dla Wójta Gminy Popielów Pani Sybilli Stelmach.pdf (280,03KB)

Wróć na początek strony