Zawiadomienie o wstępnym naborze wniosków o udzielenie dotacji na usunięcie wyrobów azbestowych z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Popielów

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ogłosił nabór wniosków w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest.

W związku z tym Gmina Popielów planuje wystąpić o dofinansowanie zadania w imieniu wszystkich zainteresowanych mieszkańców i przedsiębiorców, którzy użytkują na swojej posesji wyroby zawierające azbest i są ujęci w dokumentacji inwentaryzacyjnej Gminy Popielów.

Kwota dofinansowania zadania może stanowić do 100% jego kosztów kwalifikowanych (w tym do 50% ze środków NFOŚiGW, ze środków WFOŚiGW w Opolu do 50 % kwoty dofinansowania).

W przypadku, gdy kwota dofinansowania będzie poniżej 100% kosztów kwalifikowanych, posiadacz nieruchomości zobowiązany jest pokryć różnicę kosztów całości zadania wynikającego z umowy, która zostanie z nim zawarta. Wymagany wkład należy wpłacić na konto Gminy Popielów przed rozpoczęciem zadania.

Kosztami kwalifikowanymi zadania, tzn. takimi, na które można uzyskać dofinansowanie są koszty dotyczące prac: demontażu, transportu, zbierania i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest.

W przypadku wniosku złożonego przez przedsiębiorcę, koniecznym jest załączenie stosownej informacji na temat otrzymanej, bądź nie pomocy publicznej.

Z uwagi na zagrożenie koronawirusem wnioski o udzielenie dotacji na zadania związane z usuwaniem wyrobów azbestowych należy składać w terminie od 23.03.2020 r. do 03.04.2020 r. w urnie znajdującej się w przedsionku Urzędu Gminy w Popielowie lub za pomocą nadania dokumentów w placówce pocztowej.

Formularz wniosku:

DOCXoswiadczenie-o-posiadanym-prawie-do-dysponowania-nieruchomoscia-na-cele-budowlane-b3.docx (37,69KB)
DOCwniosek-o-udzielenie-dotacji-na-usuniecie-azbestu_2020.doc (84,00KB)
DOCzgloszenie-budowy-obiektow-lub-wykonania-robot-budowlanych-nie-wymagajacych-pozwolenia-na-budowe.doc (62,50KB)
DOCocena-stanu-mozliwosci-bezpiecznego-uzytkowania-wyrobow-zawierajacych-azbest.doc (72,50KB)
 

Podmiot ubiegający się o dotację składa jeden egzemplarz papierowej wersji wniosku o udzielenie dotacji wraz z wymaganymi załącznikami. W przypadku kserokopii dokumentów stanowiących załączniki do wniosku, wymagane jest oświadczenie wnioskodawcy, że kopie te są zgodne z oryginałem.

Wnioski bez wymaganych załączników, niekompletne oraz złożone po upływie w/w terminu nie podlegają procedurze oceny i będą zwracane Wnioskodawcy.

Jednocześnie informujemy, iż nie ma konieczności składania nowych wniosków przez Wnioskodawców z 2019 r. Prosimy jedynie o potwierdzenie telefoniczne pod nr 77 4275 858 lub 77 4275 850 bądź elektronicznie na adres lub czy dany wniosek jest aktualny.

Dotacja będzie udzielana w formie bezgotówkowej, tj. poprzez sfinansowanie prac polegających na demontażu, zbieraniu, transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest.

Złożone wnioski weryfikowane będą przez Komisję ds. oceny wniosków. O kolejności wyboru wniosku do dofinansowania decydować będzie stopień oceny i pilności wymiany pokryć dachowych a także data wpływu do Urzędu Gminy Popielów kompletnego wniosku.

UWAGA!

Program realizowany będzie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Gminy Popielów o dofinansowanie zadania z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. W przypadku, gdy wniosek Gminy Popielów nie zostanie zakwalifikowany do realizacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu,  zadanie nie będzie realizowane, a konkurs zostanie unieważniony.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 77 427 58 58 lub 77 427 58 50

Wróć na początek strony