Zarządzenie Nr 0050/246/2020 Wójta Gminy Popielów z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2020 rok

ZARZĄDZENIE NR 0050/246/2020
Wójta Gminy Popielów
z dnia 14 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2020 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. u. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) w związku z art. 247 ust. 1 i ust. 2, art. 257 pkt 1 oraz art. 258 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz w związku z art. 15zn ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.) oraz § 15 pkt 4 Uchwały Nr XVI/107/2019 Rady Gminy Popielów z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Popielów na 2020 rok, Wójt Gminy Popielów zarządza, co następuje: 

§ 1

1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2020 rok o kwotę

z tego  dochody bieżące         125 964,00

            dochody majątkowe    121 600,00

            wydatki bieżące          132 204,00

            wydatki majątkowe     152 000,00

2. Dokonuje się zmniejszenie planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2020 rok o kwotę

z tego  wydatki bieżące          -36 640,00

3. Dokonuje się przesunięcia w planie wydatków budżetu gminy na 2020 rok

zgodnie z poniższym zestawieniem

§ 2

Roczny plan wydatków majątkowych stanowiący załącznik nr 6 do Uchwały Nr XVI/107/2019 Rady Gminy Popielów z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok po wprowadzonych zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 3

Roczny plan wydatków realizowanych ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych stanowiący załącznik nr 7 do Uchwały Nr XVI/107/2019 Rady Gminy Popielów z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok po wprowadzonych zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 4

Budżet gminy na rok 2020 po zmianach wynosi

1) Dochody ogółem 41 657 673,37 zł w tym:
a) dochody bieżące: 35 643 628,02 zł,
b) dochody majątkowe: 6 014 045,35 zł;
2) Przychody ogółem: 4 485 585,01 zł;
3) Wydatki ogółem: 43 815 420,38 zł w tym:
a) wydatki bieżące: 32 428 913,53 zł,
b) wydatki majątkowe: 11 386 506,85 zł;
4) Rozchody ogółem: 2 344 576,00 zł.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji.
 

Wójt Gminy Popielów
Sybilla Stelmach

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-246-2020 z dnia 14-04-2020 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2020 rok.pdf (2,81MB)

Wróć na początek strony