Głosowania imienne na sesji Rady Gminy Popielów w dniu 24 kwietnia 2020 roku

Głosowania imienne na sesji Rady Gminy Popielów w dniu 24 kwietnia 2020 roku

Ze względu na problemy techniczne związane z obsługą programu do głosowań przeprowadzone zostały głosowania w systemie mieszanym. Radni zgłaszający problemy techniczne głosowali imiennie poprzez podniesienie ręki i głosowe potwierdzenie oddanego głosu „za”, „przeciw” lub „wstrzymuję się”.

W głosowaniach nie wzięła udziału Radna Marzena Semeniuk, po wcześniejszym telefonicznym poinformowaniu Biura Rady o nieobecności podczas sesji. Nieobecność nie miała związku z warunkami technicznymi sesji w trybie zdalnym.

 

Głosowanie (w nawiasie godzina przeprowadzenia głosowania)

1. Przyjęcie protokołu z obrad sesji w dniu 20 lutego 2020 r. (10:29)

a) Głosy oddane elektronicznie za pośrednictwem systemu:

ZA(13):

Sandra Miś-Węgrzyn, Joanna Widacha-Cichoń, Elwira Niedzwiedz, Paweł Walaszczyk, Nina Szpajcher, Jolanta Stokłosa, Paweł Chamot, Jerzy Thoma, Kornelia Sluga, Jan Kubiak, Małgorzata Szpajcher, Andrzej Rambau, Halina Jagieła

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):

Janina Piekarz, Marzena Semeniuk

b) Głosy oddane imiennie poprzez podniesienie ręki stwierdzone przez Przewodniczącą Rady Gminy na podstawie przekazu wideo, ze względu na problemy w łączności dźwiękowej:

ZA(1): Janina Piekarz

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

 

2. Przyjęcie protokołu z obrad sesji nadzwyczajnej w dniu 6 marca 2020 r. (10:30)

a) Głosy oddane elektronicznie za pośrednictwem systemu:

ZA(13):

Nina Szpajcher, Jerzy Thoma, Elwira Niedzwiedz, Jan Kubiak, Jolanta Stokłosa, Halina Jagieła, Sandra Miś-Węgrzyn, Małgorzata Szpajcher, Paweł Chamot, Andrzej Rambau, Kornelia Sluga, Joanna Widacha-Cichoń, Paweł Walaszczyk

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):

Janina Piekarz, Marzena Semeniuk

b) Głosy oddane imiennie poprzez podniesienie ręki stwierdzone przez Przewodniczącą Rady Gminy na podstawie przekazu wideo, ze względu na problemy w łączności dźwiękowej:

ZA(1): Janina Piekarz

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

 

3. Przyjęcie porządku obrad (10:36)

a) Głosy oddane elektronicznie za pośrednictwem systemu:

ZA(13):

Elwira Niedzwiedz, Jerzy Thoma, Kornelia Sluga, Paweł Chamot, Jolanta Stokłosa, Halina Jagieła, Sandra Miś-Węgrzyn, Małgorzata Szpajcher, Nina Szpajcher, Jan Kubiak, Joanna Widacha-Cichoń, Andrzej Rambau, Paweł Walaszczyk

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):

Janina Piekarz, Marzena Semeniuk

b) Głosy oddane imiennie poprzez podniesienie ręki stwierdzone przez Przewodniczącą Rady Gminy na podstawie przekazu wideo, ze względu na problemy w łączności dźwiękowej:

ZA(1): Janina Piekarz

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

 

4. Uchwała Nr XXI/142/2020 Rady Gminy Popielów z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Popielów (11:14)

a) Głosy oddane elektronicznie za pośrednictwem systemu:

Wyniki imienne:

ZA(13):

Nina Szpajcher, Paweł Walaszczyk, Jerzy Thoma, Elwira Niedzwiedz, Kornelia Sluga, Sandra Miś-Węgrzyn, Jan Kubiak, Małgorzata Szpajcher, Jolanta Stokłosa, Paweł Chamot, Joanna Widacha-Cichoń, Halina Jagieła, Andrzej Rambau

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):

Janina Piekarz, Marzena Semeniuk

b) Głosy oddane imiennie poprzez podniesienie ręki na podstawie przekazu wideo oraz potwierdzone głosowo przez głosującego:

ZA(0):

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1): Janina Piekarz

 

5. Uchwała Nr XXI/143/2020 Rady Gminy Popielów z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2020 na terenie Gminy Popielów oraz określenia sezonu kąpielowego (11:18)

a) Głosy oddane elektronicznie za pośrednictwem systemu:

ZA(12):

Elwira Niedzwiedz, Jan Kubiak, Halina Jagieła, Sandra Miś-Węgrzyn, Małgorzata Szpajcher, Nina Szpajcher, Joanna Widacha-Cichoń, Kornelia Sluga, Paweł Chamot, Paweł Walaszczyk, Jolanta Stokłosa, Jerzy Thoma

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1):

Andrzej Rambau

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):

Janina Piekarz, Marzena Semeniuk

b) Głosy oddane imiennie poprzez podniesienie ręki na podstawie przekazu wideo oraz potwierdzone głosowo przez głosującego:

ZA(0):

PRZECIW(1): Janina Piekarz

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

 

6. Uchwała Nr XXI/144/2020 Rady Gminy Popielów z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/87/2015 Rady Gminy Popielów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Popielów” (11:23)

a) Głosy oddane elektronicznie za pośrednictwem systemu:

ZA(13):

Kornelia Sluga, Jerzy Thoma, Jan Kubiak, Małgorzata Szpajcher, Nina Szpajcher, Sandra Miś-Węgrzyn, Elwira Niedzwiedz, Halina Jagieła, Jolanta Stokłosa, Paweł Walaszczyk, Joanna Widacha-Cichoń, Paweł Chamot, Andrzej Rambau

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):

Janina Piekarz, Marzena Semeniuk

b) Głosy oddane imiennie poprzez podniesienie ręki na podstawie przekazu wideo oraz potwierdzone głosowo przez głosującego:

ZA(1): Janina Piekarz

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

 

7. Uchwała Nr XXI/145/2020 Rady Gminy Popielów z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Rocznego programu współpracy Gminy Popielów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2019 roku (11:27)

a) Głosy oddane elektronicznie za pośrednictwem systemu:

ZA(13):

Jan Kubiak, Kornelia Sluga, Elwira Niedzwiedz, Jolanta Stokłosa, Małgorzata Szpajcher, Paweł Walaszczyk, Nina Szpajcher, Jerzy Thoma, Halina Jagieła, Sandra Miś-Węgrzyn, Andrzej Rambau, Paweł Chamot, Joanna Widacha-Cichoń

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):

Janina Piekarz, Marzena Semeniuk

b) Głosy oddane imiennie poprzez podniesienie ręki na podstawie przekazu wideo oraz potwierdzone głosowo przez głosującego:

ZA(0):

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1): Janina Piekarz

 

8. Uchwała Nr XXI/146/2020 Rady Gminy Popielów z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/137/2020 Rady Gminy Popielów z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Popielów na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków (11:32)

a) Głosy oddane elektronicznie za pośrednictwem systemu:

ZA(11):

Halina Jagieła, Małgorzata Szpajcher, Paweł Walaszczyk, Paweł Chamot, Jerzy Thoma, Jan Kubiak, Elwira Niedzwiedz, Andrzej Rambau, Sandra Miś-Węgrzyn, Joanna Widacha-Cichoń, Jolanta Stokłosa

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(4):

Janina Piekarz, Marzena Semeniuk, Kornelia Sluga, Nina Szpajcher

W wyniku defektu technicznego w działaniu programu do głosowań, Radna Kornelia Sługa oraz Radna Nina Szpajcher zostały odnotowane jako nieobecne.

b) Głosy oddane imiennie poprzez podniesienie ręki na podstawie przekazu wideo oraz potwierdzone głosowo przez głosującego:

ZA(3): Janina Piekarz, Kornelia Sluga, Nina Szpajcher

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

 

9. Uchwała Nr XXI/147/2020 Rady Gminy Popielów z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu partnerskiego pod nazwą „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej III edycja” (11:37)

a) Głosy oddane elektronicznie za pośrednictwem systemu:

ZA(13):

Nina Szpajcher, Elwira Niedzwiedz, Kornelia Sluga, Halina Jagieła, Sandra Miś-Węgrzyn, Jolanta Stokłosa, Paweł Chamot, Jan Kubiak, Andrzej Rambau, Jerzy Thoma, Paweł Walaszczyk, Joanna Widacha-Cichoń, Małgorzata Szpajcher

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):

Janina Piekarz, Marzena Semeniuk

b) Głosy oddane imiennie poprzez podniesienie ręki na podstawie przekazu wideo oraz potwierdzone głosowo przez głosującego:

ZA(1): Janina Piekarz

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

 

10. Uchwała Nr XXI/148/2020 Rady Gminy Popielów z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Popielów (11:41)

a) Głosy oddane elektronicznie za pośrednictwem systemu:

ZA(13):

Sandra Miś-Węgrzyn, Jan Kubiak, Halina Jagieła, Joanna Widacha-Cichoń, Jerzy Thoma, Jolanta Stokłosa, Paweł Walaszczyk, Nina Szpajcher, Andrzej Rambau, Paweł Chamot, Kornelia Sluga, Małgorzata Szpajcher, Elwira Niedzwiedz

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):

Janina Piekarz, Marzena Semeniuk

b) Głosy oddane imiennie poprzez podniesienie ręki na podstawie przekazu wideo oraz potwierdzone głosowo przez głosującego:

ZA(1): Janina Piekarz

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

 

11. Uchwała Nr XXI/149/2020 Rady Gminy Popielów z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2020 rok (11:46)

a) Głosy oddane elektronicznie za pośrednictwem systemu:

ZA(13):

Elwira Niedzwiedz, Nina Szpajcher, Paweł Walaszczyk, Andrzej Rambau, Jan Kubiak, Kornelia Sluga, Jerzy Thoma, Jolanta Stokłosa, Sandra Miś-Węgrzyn, Małgorzata Szpajcher, Halina Jagieła, Paweł Chamot, Joanna Widacha-Cichoń

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):

Janina Piekarz, Marzena Semeniuk

b) Głosy oddane imiennie poprzez podniesienie ręki na podstawie przekazu wideo oraz potwierdzone głosowo przez głosującego:

ZA(1): Janina Piekarz

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

 

12. Uchwała Nr XXI/150/2020 Rady Gminy Popielów z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców (11:52)

a) Głosy oddane elektronicznie za pośrednictwem systemu:

ZA(9):

Jan Kubiak, Jerzy Thoma, Elwira Niedzwiedz, Małgorzata Szpajcher, Jolanta Stokłosa, Paweł Chamot, Sandra Miś-Węgrzyn, Kornelia Sluga, Paweł Walaszczyk

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1):

Andrzej Rambau

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(5):

Halina Jagieła, Janina Piekarz, Marzena Semeniuk, Nina Szpajcher, Joanna Widacha-Cichoń

Na podstawie art. 25a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym wyłączyli się z głosowania następujący radni:

Halina Jagieła, Marzena Semeniuk, Nina Szpajcher, Joanna Widacha-Cichoń

b) Głosy oddane imiennie poprzez podniesienie ręki na podstawie przekazu wideo oraz potwierdzone głosowo przez głosującego:

ZA(1): Janina Piekarz

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

 

13. Uchwała Nr XXI/151/2020 Rady Gminy Popielów z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie przesunięcia terminów płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w maju i czerwcu 2020 roku przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu
w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (11:58)

a) Głosy oddane elektronicznie za pośrednictwem systemu:

ZA(9):

Jan Kubiak, Jerzy Thoma, Jolanta Stokłosa, Elwira Niedzwiedz, Małgorzata Szpajcher, Kornelia Sluga, Sandra Miś-Węgrzyn, Paweł Walaszczyk, Paweł Chamot

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1):

Andrzej Rambau

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(5):

Halina Jagieła, Janina Piekarz, Marzena Semeniuk, Nina Szpajcher, Joanna Widacha-Cichoń

Na podstawie art. 25a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym wyłączyli się z głosowania następujący radni:

Halina Jagieła, Marzena Semeniuk, Nina Szpajcher, Joanna Widacha-Cichoń

b) Głosy oddane imiennie poprzez podniesienie ręki na podstawie przekazu wideo oraz potwierdzone głosowo przez głosującego:

ZA(1): Janina Piekarz

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

 

14. Uchwała Nr XXI/152/2020 Rady Gminy Popielów z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia zasobów pomocy społecznej Gminy Popielów za 2019 rok (12:02)

a) Głosy oddane elektronicznie za pośrednictwem systemu:

ZA(13):

Jolanta Stokłosa, Małgorzata Szpajcher, Kornelia Sluga, Jan Kubiak, Elwira Niedzwiedz, Jerzy Thoma, Paweł Chamot, Paweł Walaszczyk, Halina Jagieła, Nina Szpajcher, Sandra Miś-Węgrzyn, Joanna Widacha-Cichoń, Andrzej Rambau

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):

Janina Piekarz, Marzena Semeniuk

b) Głosy oddane imiennie poprzez podniesienie ręki na podstawie przekazu wideo oraz potwierdzone głosowo przez głosującego:

ZA(1): Janina Piekarz

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

PDFGłosowania imienne na sesji Rady Gminy Popielów w dniu 24 kwietnia 2020 roku.pdf (2,39MB)

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Joanna Widacha-Cichoń

Wróć na początek strony