Uchwała Nr XXI/149/2020 Rady Gminy Popielów z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2020 rok

Uchwała Nr XXI/149/2020
Rady Gminy Popielów
z dnia 24 kwietnia 2020 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2020 rok


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) w związku z art. 211 ust. 4 i 5 oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Gminy Popielów uchwala, co następuje:

§ 1. 
Dokonuje się zmian w planie budżetu gminy na 2020 rok zgodnie z poniższym zestawieniem oraz załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały polegających na:
1) zwiększeniu planu dochodów i wydatków budżetu gminy z tego:
- dochody bieżące: 36 859,00 zł,
- dochody majątkowe: 1 150,00 zł,
- wydatki bieżące: 38 009,00 zł;
2) przesunięciu w planie wydatków budżetu gminy z tego:
- wydatki bieżące: -9 014,51 zł,
- wydatki majątkowe: 9 014,51 zł;

§ 2. 
Roczny plan wydatków majątkowych stanowiący załącznik nr 6 do Uchwały Nr XVI/107/2019 Rady Gminy Popielów z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok, po wprowadzonych zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 
Roczny plan wydatków realizowanych ze środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych stanowiący załącznik nr 7 do Uchwały Nr XVI/107/2019 Rady Gminy Popielów z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok po wprowadzonych zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 
Roczny plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego stanowiący załącznik nr 9 do Uchwały Nr XVI/107/2019 Rady Gminy Popielów z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok, po wprowadzonych zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. 
Budżet gminy na 2020 rok po zmianach wynosi:
1) Dochody ogółem: 41 695 682,37 zł, w tym:
a) dochody bieżące: 35 680 487,02 zł,
b) dochody majątkowe: 6 015 195,35 zł;
2) Przychody ogółem: 4 485 585,01 zł;
3) Wydatki ogółem: 43 836 691,38 zł, w tym:
a) wydatki bieżące: 32 441 170,02 zł,
b) wydatki majątkowe: 11 395 521,36 zł;
4) Rozchody ogółem: 2 344 576,00 zł.

§ 6. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Popielów.

§ 7. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

 

Przewodnicząca Rady Gminy


Joanna Widacha-Cichoń 
 

PDFUchwała Nr XXI-149-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2020 rok.pdf (4,23MB)

Wróć na początek strony