Gmina Popielów rusza z pakietem pomocowym dla przedsiębiorców.

Plakat ,,Pakiet pomocowy dla przedsiębiorców"

 

W tym trudnym okresie epidemii koronowirusa, kiedy firmy odnotowują spore straty, Rada Gminy podjęła działania, których celem jest realne wsparcie przedsiębiorców działających na terenie Gminy Popielów.

Jako Gmina nie pozostaniemy bezczynni i w ramach naszych możliwości i kompetencji będziemy starali się wprowadzić zwolnienia i ułatwienia, by w jak największym stopniu pomóc przedsiębiorcom i chronić miejsca pracy w naszej gminie.

Przedsiębiorcy będą mogli liczyć na:

  • zwolnienia od podatku od nieruchomości grunty oraz budynki i budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (Uchwała nr XXI/150/2020)
  • przesunięcie terminów płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w maju i czerwcu 2020 roku (Uchwałą nr XXI/151.2020)

O wyżej wymienione zwolnienia lub przesunięcia wnioskować mogą przedsiębiorcy będący płatnikami podatku od nieruchomości, których dotyczy całkowity zakaz prowadzenia działalności, na których nałożono ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej lub których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, oraz którzy nie zalegają z płatnościami podatku od nieruchomości na dzień 31.12.2019 roku.

Warunek pogorszenia płynności finansowej uważa się za spełniony, jeżeli przychód uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, którego zwolnienie dotyczy, był co najmniej 15% niższy od przychodu uzyskanego w lutym 2020 roku  i nie był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia oświadczenia.

Przedsiębiorca chcąc skorzystać ze zwolnienia w płatności podatku od nieruchomości, oraz z przesunięcia terminów płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w maju i czerwcu 2020 roku, zobowiązany jest do złożenia:

Oświadczenie wraz z załącznikami należy złożyć w Urzędzie Gminy w Popielowie bądź też za pośrednictwem poczty w terminie do 15 lipca 2020 roku.

Każda informacja będzie rozpatrywana indywidualnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami i po wykazaniu, że nastąpiła utrata płynności finansowej.

Kontakt w sprawie  podatków i opłat:

Tel. 77 4275 841
Tel. 77 4275 842
Tel. 77 4275 843

Wróć na początek strony