2009.07.01 - OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO


 
Zarząd Stowarzyszenia LGD Stobrawski Zielony Szlak
ogłasza otwarty i konkurencyjny
nabór na wolne stanowisko w Biurze Stowarzyszenia w Pokoju
ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój

 
1. Stanowisko pracy:
            Specjalista ds. koordynowania projektów
            Wymiar czasu pracy: pełny etat
 
2. Niezbędne wymagania od kandydatów:
 

 • Wykształcenie wyższe
 • Staż pracy: minimum 3 lata
 • Doświadczenie w zakresie realizacji projektów na terenach wiejskich
 • Umiejętność obsługi komputera w zakresie: edytorów tekstu, arkuszy kalkulacyjnych, programów do prezentacji.

 
3. Dodatkowe wymagania od kandydatów:
 

 • Wykształcenie wyższe na kierunku ekonomicznym, technicznym lub o innym profilu zbliżonym do zakresu obowiązków.
 • Znajomość problematyki i doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji projektów ze środków UE.
 • Doświadczenie w aplikowaniu o dofinansowanie projektów.
 • Znajomość zagadnień związanych z PROW 2007-2013.
 • Prawo jazdy kat.B.

 
4. Główne zadania wykonywane na stanowisku:
 

 • Obsługa związana z naborem wniosków składanych w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD Stobrawski Zielony Szlak
 • Organizacja pracy Rady Stowarzyszenia oceniającej operacje
 • Przygotowanie i składanie wniosków o pomoc finansową na funkcjonowanie LGD i realizację przedsięwzięć określonych w LSR
 • Przygotowanie i składanie wniosków o płatność
 • Przygotowanie odpowiednich sprawozdań
 • Monitorowanie podpisywania i realizacji umów
 • Przygotowanie sprawozdań z realizacji LSR dla Zarządu
 • Koordynowanie projektów współpracy
 • Sporządzanie opinii dotyczących problemów związanych z realizacją projektów
 • Przeprowadzanie końcowego rozliczenia rzeczowego pod względem zgodności z warunkami Umów o pomoc
 • Poszukiwanie możliwości dofinansowania dla projektów Stowarzyszenia<!--[if !supportLists]-->
 • Przygotowanie i prezentacja informacji na temat operacji
 • Prowadzenie doradztwa dla beneficjentów w sprawie warunków i możliwości otrzymania dofinansowania

 
5. Wymagane dokumenty:
 

 • życiorys (CV),
 • list motywacyjny,
 • kserokopie świadectw pracy,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kwestionariusz osobowy,
 • oświadczenie pisemne o niekaralności, korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

6. Miejsce i termin złożenia dokumentów:
 
Wymagane dokumenty należy składać osobiście lub przesłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego) w zamkniętych kopertach do Biura Stowarzyszenia LGD Stobrawski Zielony Szlak z siedzibą w Pokoju ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój z dopiskiem „Nabór na stanowisko specjalista ds. koordynowania projektów” w terminie do 31 lipca  2009 roku.
Dokumenty, które wpłyną do Biura po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.
Bliższych informacji udziela: Jacek Płaczek – prezes Stowarzyszenia tel. 077 410 43 45 (po godz. 16) lub 785 988 196
 
Dokumenty: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
 

Prezes Stowarzyszenia
Jacek Płaczek
                                                                                              
 
Pokój, 01 lipiec 2009 r.

 

Wróć na początek strony