Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie odwołania tymczasowych rozwiązań w funkcjonowaniu Urzędu Gminy w Popielowie i złagodzenia ograniczeń obsługi interesantów w związku z zagrożeniem epidemią COVID-19

ZARZĄDZENIE NR 120.38.2020
Wójta Gminy Popielów
z dnia 28 lipca 2020 r.

w sprawie odwołania tymczasowych rozwiązań w funkcjonowaniu Urzędu Gminy w Popielowie i złagodzenia ograniczeń obsługi interesantów w związku z zagrożeniem epidemią COVID-19

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 207 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca  1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.1040 ze zm.) oraz § 15 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1066 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Odwołuje się ograniczenia w obsłudze interesantów w siedzibie Urzędu Gminy w Popielowie, odwołuję ograniczenia wprowadzone Zarządzeniem Nr 120.32.2020 z dnia 16 marca 2020 r. oraz Zarządzeniem Nr 120.32.2020 z dnia 4 maja 2020 r. z późn. zm., wprowadzone w związku ze stanem epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19.

§ 2.

We wszystkich sprawach, w których to możliwe, rekomenduje się ich załatwianie za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz telefonicznie.

§ 3.

Obsługa klientów w siedzibie Urzędu Gminy w Popielowie będzie miała miejsce przy zachowaniu zasad określonych Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (z późn. zm.).

§ 4.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Urzędu Gminy w Popielowie oraz na tablicy ogłoszeń.

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 6.

Traci moc Zarządzenie Nr 120.32.2020 z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie tymczasowych rozwiązań w funkcjonowaniu Urzędu Gminy w Popielowie i złagodzenia ograniczeń obsługi interesantów w związku z zagrożeniem epidemią COVID-19 z późn. zm.

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Popielów
Sybilla Stelmach

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 120.38.2020 z dnia 28-07-2020 w sprawie odwołania tymczasowych rozwiązań w funkcjonowaniu Urzędu Gminy w Popielowie i złagodzenia ograniczeń obsługi interesantów w związku z zagrożeniem epidemią COVID-19.pdf (392,87KB)

Wróć na początek strony